ΔΙΚΤΥO ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΔΙΚΤΥO ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ»
Εκτιμώμενης αξίας 1.320.000,00 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα με την ΠΟΛ.1253/10-12-2014, ΑΔΑ: ΒΖΛΞΗ-ΟΤΑ)
Ο Δήμος Αλοννήσου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:
«ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος 202472), καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (https://alonissos.gov.gr/),
στη διαδρομή: https://alonissos.gov.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%b7%cf%81%cf%8d%ce%be
%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%ce%af/
Η Αναθέτουσα Αρχή ανήκει στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, στις μη κεντρικές κυβερνητικές αρχές και δραστηριοποιείται σε
γενικές δημόσιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου και πάσης φύσεως τεχνικά έργα.
Κωδικός CPV: 45232420-2 Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων Κωδικός NUTS: EL613
Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες έργων:

 • την κατηγορία Υδραυλικών έργων, προϋπολογισμού 866.985,61€ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. Ο.Ε., απρόβλεπτα, απολογιστικά, Γ.Ε. Ο.Ε. απολογιστικών),
 • την κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών έργων – Ηλεκτρονικού εξοπλισμού, προϋπολογισμού 257.591,75€ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. Ο.Ε., απρόβλεπτα
  απολογιστικά, Γ.Ε. Ο.Ε. απολογιστικών),
 • για την κατηγορία Οικοδομικών, προϋπολογισμού 169.179,44€ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε., απρόβλεπτα ,απολογιστικά, Γ.Ε. Ο.Ε. απολογιστικών)
  Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν το εσωτερικό δίκτυο της Χώρας το μήκος του οποίου ανέρχεται σε 3.645 m και χωρίζεται βάσει των
  υψομετρικών διακυμάνσεων σε δύο υποδίκτυα.
  Τα υποδίκτυα αυτά είναι :
 • το ανατολικό υποδίκτυο (μήκους 3.363 m), στο οποίο αποχετεύει το μεγαλύτερο τμήμα της Χώρας,
 • και το δυτικό υποδίκτυο (μήκους 282 m), που αποχετεύει ένα μικρό τμήμα της Χώρας.
  Όλοι οι αγωγοί των δικτύων θα είναι από PVC σειράς 41 και θα χρησιμοποιηθούν διάμετροι Φ200 και Φ250. Οι καταθλιπτικοί αγωγοί θα είναι
  από HDPE διαμέτρων Φ90 και Φ160.
  Επίσης στη Χώρα θα λειτουργήσουν δύο αντλιοστάσια (ΧΑΙ , ΧΑ2).
  Προϋπολογισμός: 1.320.000,00€ (με ΦΠΑ μηδενικό).
  Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
  Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή
  ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε κατηγορίες έργου Υδραυλικά και Η/Μ και Οικοδομικά και που είναι εγκατεστημένα σε:
  α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
  β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
  γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6
  και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
  Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης,
  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
  Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί
  ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ
  κοινοπραξία).
  Πληρούν τα κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) της διακήρυξης. Ανοικτή διαδικασία.
  Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική
  προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του ν. 4412/2016.
  Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18η Αυγούστου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00΄μμ.
  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
  Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες,
  Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24η Αυγούστου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00΄ π.μ.
  Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
  Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»
  Προδικαστική Προσφυγή υποβάλλεται μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 26.400,00€ και ισχύ τουλάχιστον δεκατριών (13) μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις
  όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που
  καταγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 15.2 της Διακήρυξης.
  Περισσότερες διευκρινήσεις επί των εγγράφων της σύμβασης δίνονται μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνίας» του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..
  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλοννήσου.
  Αλόννησος, 28/07/2023

Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα συναφή έγγραφα, τεχνικές προδιαγραφές, οδηγίες κτλ απο τον παρακάτω σύνδεσμο https://www.dropbox.com/t/obJMtSFAvuZkLkN6