ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2023 (αρ. πρωτ. 3030/06-06-2023) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αλοννήσου

ΨΙΚΜΩΨ6-ΑΛΩ-ονομαστική-κατάσταση-ΣΟΧ2-2023


6ΑΝΣΩΨ6-ΤΧΨ-Πίνακας-Κατάταξης-ΥΕ-Εργατών-Ύδρευσης-ΣΟΧ2-2023


Ψ5ΕΨΩΨ6-ΩΚΦ-Πίνακας-Επιλογής-ΥΕ-Εργατών-Ύδρευσης-ΣΟΧ2-2023


6383ΩΨ6-ΡΘΟ-Πίνακς-απορριπτέων-ΥΕ-Εργατών-Ύδρευσης-Αποχέτευσης-ΣΟΧ2-2023


ΨΤΘΘΩΨ6-Σ21-Πίνακας-κατάταξης-ΥΕ-Εργατών-Καθαριότητας-ΣΟΧ2-2023


9Κ5ΘΩΨ6-Β5Π-Πίνακας-Επιλογής-ΥΕ-Εργατών-Καθαριότητας-ΣΟΧ2-2023


ΨΞΔ1ΩΨ6-ΘΡΚ-Πίνακας-απορριπτέων-ΥΕ-Εργατών-Καθαριότητας-ΣΟΧ2-2023


ΨΧΧΝΩΨ6-ΕΑΜ-Πίνακας-κατάταξης-ΔΕ-Οδηγών-ΣΟΧ2-2023


Ψ2ΩΟΩΨ6-0ΧΡ-Πίνακας-Επιλογής-ΔΕ-Οδηγών-ΣΟΧ2-2023


Ψ4ΚΠΩΨ6-2ΦΙ-Πίνακας-απορριπτέων-ΔΕ-Οδηγών-ΣΟΧ2-2023