Τι είναι Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ);

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που σχεδιάστηκε, για να ικανοποιήσει τις ανάγκες για την κινητικότητα των ανθρώπων και των επιχειρήσεων στις πόλεις και στα περίχωρά τους για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Βασίζεται στις υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού και λαμβάνει υπόψη του τις βασικές αρχές της ενοποίησης, τη συμμετοχικής διαδικασίας και της αξιολόγησης.

Το ΣΒΑΚ βασίζεται σε μία ολοκληρωμένη πολιτική προσέγγισης, αποτελεί Στρατηγικό Σχεδιασμό, που τείνει να εξασφαλίσει την συνοχή ανάμεσα στις πολιτικές περιβάλλοντος, κινητικότητας και οικονομικής ανάπτυξης υποστηρίζοντας τους κανόνες της βιωσιμότητας. Κρίσιμος παράγοντας αποτελεί η ενοποίηση μεταξύ πολιτικών χρήσεων γης και του συγκοινωνιακού σχεδιασμού.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης ενός τέτοιου Σχεδίου προσδιορίζονται επίσης και οι εξής βασικές παράμετροι που θα συντελέσουν στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος αστικών μεταφορών για κάθε περιοχή παρέμβασης: τοπική κουλτούρα (πρότυπα, αξίες, παραδόσεις), - νόμοι και κανονισμοί, - κανόνες διακυβέρνησης και - οι πόροι που θα διατεθούν.

Σύμφωνα και με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, το ΣΒΑΚ διαφέρει από την παραδοσιακή προσέγγιση των έως τώρα μελετών συγκοινωνιακού σχεδιασμού ή/και διαχείρισης κυκλοφορίας και στάθμευσης.

Συγκεκριμένα:

Α) Επικεντρώνεται και στοχεύει στον άνθρωπο και όχι στην μηχανοκίνητη κυκλοφορία.

Β) Ο βασικός του στόχος είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας και ποιότητας ζωής αντί της βελτίωσης της κυκλοφοριακής ικανότητας του οδικού δικτύου και της ταχύτητας των οχημάτων.

Γ) Συνιστά και δομείται με βάση μακροχρόνιο σχεδιασμό και όραμα σε αντίθεση με βραχυ- μεσοπρόθεσμες προσεγγίσεις.

Δ) Δίνει έμφαση σε λύσεις που προάγουν τον συνδυασμό υποδομών, αγορών, λειτουργιών με βάση λειτουργικά κριτήρια και όχι μόνο σε ένα από αυτά.

Ε) Συνιστά και δομείται με βάση την συνεχή αξιολόγηση των επιπτώσεων των διαφόρων παρεμβάσεων μέσω της διαμόρφωσης βέλτιστων πρακτικών (διαδικασία μάθησης και βελτίωσης).

ΣΤ) Βασίζεται στη συμμετοχική διαδικασία όλων των εμπλεκομένων φορέων καθώς και άλλων άμεσα ενδιαφερομένων οργανισμών και όχι μόνο στη συμμετοχή του εκάστοτε ΟΤΑ, Υπηρεσίας και γενικότερα αναθέτουσας αρχής.

Βασικά χαρακτηριστικά ενός ΣΒΑΚ

Η πολιτική βιώσιμης αστικής κινητικότητας που καλείται κάθε περιοχή να επιλέξει, διαφέρει και διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά της αλλά και τις προκλήσεις που δέχεται αναφορικά με τα προβλήματα κινητικότητας/προσβασιμότητας που παρουσιάζει το σύστημα μεταφορών της σε άμεση σχέση με το πολεοδομικό ή/και χωροταξικό σχεδιασμό (σε τοπικό-περιφερειακό επίπεδο).

Δηλαδή, το ΣΒΑΚ επιδιώκει να δημιουργήσει ένα βιώσιμο σύστημα αστικών μεταφορών, με μακροπρόθεσμο όραμα και συγκεκριμένο πλάνο υλοποίησης, για την επίτευξη, τουλάχιστον, των ακόλουθων στόχων:

Α) Εξασφάλιση της προσβασιμότητας που παρέχεται από το δίκτυο μεταφορών σε όλους, ειδικά των ανθρώπων με αναπηρίες.

Β) Βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της προστασίας.

Γ) Μείωση της ρύπανσης του αέρα και της ηχορύπανσης, των εκπομπών του θερμοκηπίου και της κατανάλωσης ενέργειας.

Δ) Αύξηση της αποδοτικότητας και του λόγου κόστους- αποτελεσματικότητας των μεταφορών, ανθρώπων και εμπορευμάτων.

Ε) Συμβολή στην ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος και του αστικού σχεδιασμού.


ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ
 • Κατά την διάρκεια του ΣΒΑΚ του Δήμου Αλοννήσου θα πραγματοποιηθούν Δημόσιες Διαβουλεύσεις με σκοπό την ενημέρωση σας για την πορεία και την εξέλιξή του. Επιπλέον θα γίνει ενημέρωση για το τι είναι το ΣΒΑΚ και πως θα βοηθήσει τον Δήμο μας. Θα διατεθεί περαιτέρω ενημερωτικό υλικό από την παρούσα ιστοσελίδα. Η συμμετοχή και η ενημέρωση σας είναι απαραίτητες για την επιτυχημένη πορεία του σχεδίου.

  Βοηθήστε και εσείς να δημιουργήσουμε τον δήμο, στον οποίο θα θέλαμε όλοι να ζούμε.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ
 • Στο πλαίσιο της εκπόνησης μελέτης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, κλήθησαν οι κάτοικοι οι εργαζόμενοι και επισκέπτες, οι γονείς που τα παιδιά τους φοιτούν στα σχολεία, και οι φόρεις του Δήμου Αλοννήσου, να συμπληρώσουν τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια.

 • ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΣΒΑΚ

  Μετά την ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στο Δήμο Αλοννήσου και σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της συμμετοχικής διαδικασίας πολιτών και φορέων (1η δημόσια διαβούλευση, ερωτηματολόγια) διαμορφώθηκαν σε προκαταρκτικό επίπεδο εναλλακτικά σενάρια (Μηδενικό, Ήπιο και Ριζοσπαστικό) για την εξέλιξη της βιώσιμης κινητικότητας στο Δήμο. Τα σενάρια δομούνται με βάση τις παρακάτω πέντε (5) θεματικές ενότητες που συνθέτουν το ΣΒΑΚ:

  1. Διαχείριση κυκλοφορίας – ασφαλείς μετακινήσεις

  2. Δίκτυο βιώσιμης κινητικότητας (πεζή μετακίνηση και ποδήλατο, μικροκινητικότητα) - προσβασιμότητα

  3. Μέσα Μαζικής Μεταφοράς – Βιώσιμες μετακινήσεις

  4. Υιοθέτηση πολιτικής στάθμευσης

  5. Μείωση των εκπομπών ρύπων – Προστασία του περιβάλλοντος.

  Ακολούθως παρατίθενται οι χάρτες που συνοψίζουν την κατεύθυνση και τις προτεινόμενες παρεμβάσεις σε κάθε εναλλακτικό σενάριο και με πρόβλεψη για τον χρονικό ορίζοντα υλοποίησης για κάθε παρέμβαση.

  ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

  ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΗΠΙΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

  ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

  Ποιο σενάριο αντικατοπτρίζει το όραμά σας για τον Δήμο Αλοννήσου; Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας με την επιλογή του επικρατέστερου κατά την κρίση σας σεναρίου και την καταγραφή των απόψεων και σχολίων σας στην παρακάτω φόρμα, με σκοπό την συνδιαμόρφωση του Οριστικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

  ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

ΚΕΡΔΙΖΩ
 • Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την υλοποίηση ενός ΣΒΑΚ, συνοψίζονται στα εξής:

  Α) Βελτίωση της ποιότητας ζωής - Βελτίωση υγείας και περιβάλλοντος

  Β) Βελτίωση της κινητικότητας και της προσβασιμότητας (μέσω πολυτροπικών λύσεων μεταφορών)

  Γ) Βελτίωση της εικόνας της πόλης - περιοχής παρέμβασης

  Δ) Εξοικονόμηση κόστους και προσέλκυση επιχειρήσεων

  Ε) Ορθή χρήση περιορισμένων πόρων (ισορροπημένο μίγμα μέτρων διαχείρισης κινητικότητας με χαμηλό κόστος).

  ΣΤ) Συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων και πολιτών, προκειμένου το Σχέδιο να αποκτήσει υψηλού επιπέδου ''δημόσια αποδοχή και νομιμοποίηση''.

  Ζ) Ποιοτικότερες και πληρέστερες μελέτες - Αποτελεσματική εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων - που πηγάζουν από το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο

  Η) Αυξημένη συνέργεια και συμπληρωματικότητα

  Θ) Στροφή προς μια νέα πολιτική αστικής κινητικότητας

  Ι) Δημιουργία Κοινού Οράματος πλήρως συμφωνημένο από όλους (θεσμικά όργανα, πολίτες, εμπλεκόμενους φορείς) για την απρόσκοπτη υλοποίησή του.

Κατά την διάρκεια εκπόνησης του ΣΒΑΚ θα πραγματοποιηθούν δημόσιες διαβουλεύσεις, με ηλεκτρονικό τρόπο. Σκοπός των διαβουλεύσεων είναι η ενημέρωση των ενδιαφερομένων, η καταγραφή των απόψεων των συμμετεχόντων φορέων και πολιτών σχετικά με τις υφιστάμενες συνθήκες κινητικότητας στην Αλόννησο, η επικοινωνία των ερωτηματολογίων, ενημέρωση για το Κοινό Όραμα, την υφιστάμενη κατάσταση καθώς και για τα εναλλακτικά σενάρια για την διαχείριση της βιώσιμης κινητικότητας στην Αλόννησο. Στα σενάρια θα περιλαμβάνονται οι τάσεις και οι προοπτικές περιβαλλοντικής και αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής, οι προτάσεις, που θα βασίζονται στη προώθηση των μέσων ήπιας κυκλοφορίας και οι προτεινόμενες παρεμβάσεις, οι οποίες θα έχουν ορίζοντα 5,10 ή και 15 έτη, μέσα από το πρίσμα της εμπορικής και τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.

Επίσης, απαραίτητη είναι η ενεργή συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων και των πολιτών. Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει καταγραφή των απόψεων/προτάσεων/αντιρρήσεων των συμμετεχόντων φορέων και πολιτών σχετικά με την ανάλυση και τις παρεμβάσεις/μέτρα των Προκαταρκτικών Σεναρίων. Τέλος στις διαβουλεύσεις θα παρουσιασθεί το Οριστικό Σχέδιο Δράσης καθώς και τα επιλεγμένα μέτρα θα παρουσιαστούν στο ευρύ κοινό και στους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο πάντα την ευρεία ευαισθητοποίηση και ενημέρωσή του προκειμένου να υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Κατά την διάρκεια των διαβουλεύσεων θα καταγράφονται όλες οι απόψεις που θα εκφρασθούν. Οι προσκλήσεις για την συμμετοχή στις διαβουλεύσεις θα αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ Αλοννήσου. Η 1η Δημόσια Διαβούλευση του ΣΒΑΚ Αλοννήσου πραγματοποιήθηκε στις 15/7/2022 με ηλεκτρονικό τρόπο. Θέμα της ήταν η ενημέρωση των συμμετεχόντων περί των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας - τι περιμένουμε - τι σχεδιάζουμε καθώς επίσης και η έκφραση απόψεων για το όραμα του ΣΒΑΚ και τα προβλήματα στο νησί που σχετίζονται με την κινητικότητα.


ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

«Σε τι πόλη θέλουμε να ζούμε;»

«Με ποιο τρόπο θα διαφέρει το νησί στο οποίο ζούμε από τα υπόλοιπα;»