ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αρ.Πρωτ. 4250/08-08-2023

ΠΡΟΣ
Ιστοσελίδα Αναθέτουσας Αρχής – Κυρίου του Έργου
(Δήμος Αλοννήσο)
Σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 221, του Ν.4412/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διενέργειας κλήρωσης Τεχνικών Υπαλλήλων εγγεγραμμένων στο ΜΗΜΕΔ και δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο: «ΔΙΚΤΥO ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 1.320.000,00€ με μηδενικό ΦΠΑ και χρηματοδότηση από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Υποδομή Δικτύου Αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.)» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Δράσης «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις», με αναγνωριστικό 16846, ενταγμένης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5164462.
Στο Δήμου Αλοννήσου, υπάρχει σχετική εγγεγραμμένη πίστωση στον κωδικό: Κ.Α. 25.7312.02, για την οποία εκδόθηκε η σχετική ΑΑΥ 2928/31.05.2023 (ΑΔΑ: 962ΠΩΨ6-ΔΤΤ).
Ο Δήμος Αλοννήσου, κατ’ εφαρμογή :
1/. Της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 και ισχύει,
2/. Της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 και ισχύει,
3/. Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4/. Της Εγκυκλίου 2 Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/6703/ΦΝ466/26-01-2018,
θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, που τηρείται στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου (τακτικών και αναπληρωματικών) της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, ήτοι: «Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, ισχύουν και τα ακόλουθα: α) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής ή βάσει πλήρως αντικειμενικοποιημένων κριτηρίων, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές τους, που υπηρετούν στην αναθέτουσα
ΠΡΟΣ
Ιστοσελίδα Αναθέτουσας Αρχής – Κυρίου του Έργου
(Δήμος Αλοννήσο)
Σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 221, του Ν.4412/2016
[2]
αρχή, εγγεγραμμένους στο μητρώο της περ. ζ’, με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες, που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών, οι οποίοι ορίζονται από την αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον διαγωνισμό.»
Συγκεκριµένα η ηλεκτρονική
Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή τριών τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικών κλήρωση αφορά την επιλογή τριών τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικών µελών και τριών τεχνικών υπαλλήλων αναπληρωµατικών µελών, για την συγκρότηση Επιτροπής μελών και τριών τεχνικών υπαλλήλων αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου: «Διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΚΤΥO ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥΔΙΚΤΥO ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
», συνολικού προϋπολογισμού 1.320.000,00€ . Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η ΔΗ.Σ.)
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο, καθώς οι εργασίες είναι ομοειδείς και έχουν συγκεκριμένη αλληλουχία, ενώ κάποιες θα εκτελούνται ταυτόχρονα, με στόχο την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος ως προς την ασφάλεια, και τη λειτουργικότητα.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 12μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Το παρόν έργο αφορά εργασίες κατασκευής εσωτερικού δικτύου της Χώρας το οποίο ανέρχεται σε 3.645 m και χωρίζεται βάσει των υψομετρικών διακυμάνσεων σε δύο υποδίκτυα. Τα υποδίκτυα αυτά είναι :
 το ανατολικό υποδίκτυο (μήκους 3.363 m), στο οποίο αποχετεύει το μεγαλύτερο τμήμα της Χώρας,
 και το δυτικό υποδίκτυο (μήκους 282 m), που αποχετεύει ένα μικρό τμήμα της Χώρας.
Όλοι οι αγωγοί των δικτύων θα είναι από PVC σειράς 41 και θα χρησιμοποιηθούν διάμετροι Φ200 και Φ250. Οι καταθλιπτικοί αγωγοί θα είναι από HDPE διαμέτρων Φ90 και Φ160.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18η Αυγούστου 2023, ημέρα Παρασκευή. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:00 μ.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24η Αυγούστου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα η 11:00 π.μ.
Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 07.08.2023 και ώρα 14:30΄ μ.μ.
Η παρούσα ανακοίνωση, θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Κυρίου του Έργου..
Ε.Δ. : Φ. Έργου
Η Αρμόδια Υπάλληλος