ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΔΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ”

Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού Μελέτη ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Ολοκληρωμένο Ευφυές Σύστημα Έγκαιρης Πυρανίχνευσης για δάσος του Δήμου Αλοννήσου (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» ΟΠΣΑΑ: 0016038240

υπ’ αριθ. πρωτ. 3892/31-08-2021 (ΑΔΑ: Ω5ΣΤΩΨ6-ΡΣΛ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια με τίτλο