ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Ολοκληρωμένο Ευφυές Σύστημα Έγκαιρης Πυρανίχνευσης για δάσος του Δήμου Αλοννήσου (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» ΟΠΣΑΑ: 0016038240

υπ’ αριθ. πρωτ. 3892/31-08-2021 (ΑΔΑ: Ω5ΣΤΩΨ6-ΡΣΛ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια με τίτλο

10_Περίλιψη-Διακηρυξης-ΑΔΑ_Ω5ΣΤΩΨ6-ΡΣΛ-signed-1

Διακήρυξη-πυρανίχνευση-signed

Ευρωπαϊκό-Ενιαίο-Έγγραφο-Σύμβασης

Παράρτημα-Β-Οικονομική-προσφορά