Έτος: 2021

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Ολοκληρωμένο Ευφυές Σύστημα Έγκαιρης Πυρανίχνευσης για δάσος του Δήμου Αλοννήσου (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» ΟΠΣΑΑ: 0016038240

υπ’ αριθ. πρωτ. 3892/31-08-2021 (ΑΔΑ: Ω5ΣΤΩΨ6-ΡΣΛ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια με τίτλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ και ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ¨ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΣΤΑΝΙΑ» ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΈΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ¨