Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Εδώ δημοσιοποιούνται οι διαγωνισμοί ανάθεσης έργων, καθώς και οι προκηρύξεις που αφορούν αγορές μηχανημάτων, προμήθειες τεχνικού εξοπλισμού κ.α.
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) _ Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αρ.Πρωτ. 4250/08-08-2023

ΠΡΟΣΙστοσελίδα Αναθέτουσας Αρχής – Κυρίου του Έργου(Δήμος Αλοννήσο)Σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 221, του

ΔΙΚΤΥO ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ«ΔΙΚΤΥO

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΚΙΝΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αλοννήσου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές,