“Ορισμός Διαχειριστή Covid-19 & Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρούσματος/ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ”

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο Δήμαρχος Αλοννήσου
Έχοντας υπόψη

 1. τις διατάξεις του Ν. 3463/06, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ – 114
  Α/8-6-2006)
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική
  της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. το από 1η Οκτωβρίου 2020 Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρούσματος για του χώρους εργασίας
  του Δημοσίου Τομέα (εξαιρουμένων των υπηρεσιών υγείας και των Σχολείων)
 4. την υπ αριθ πρωτ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128/17765/02-10-2020 εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών με
  θέμα : «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
  κορωνοιού»
 5. την ανάγκη ορισμού συντονιστή διαχείρισης covid-19 και αναπληρωτή του για τον περιορισμό
  μετάδοσης του κορωνοιού στους χώρους εργασίας του Δήμου μας.
  Αποφασίζει
  Ορίζει συντονιστή διαχείρισης covid-19 για τον περιορισμό μετάδοσης του κορωνοιού στους χώρους
  εργασίας του Δήμου μας τον Σκιάνη Δημήτριο –Αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Αλοννήσου
  και αναπληρωτή του τον Καλογιάνη Μιχαήλ-Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του Δήμου Αλοννήσου
  Ο συντονιστής και ο αναπληρωτής του μεριμνούν:
  Α. για την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης εισόδου και μετάδοσης του κορωνοιού ανάμεσα στους
  εργαζομένους,
  Β. για τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19 σε εργαζομένους της οργανικής
  μονάδας και
  Γ. για την άμεση ανταπόκριση σε κάθε θέμα που θα ανακύπτει και τη σωστή τήρηση των μέτρων την
  ενημέρωση του προσωπικού και την εξασφάλιση ενός ασφαλούς χώρου εργασίας για τους
  υπαλλήλους και το κοινό.
  Το έργο του συντονιστή διαχείρισης COVID-19 περιγράφεται στο από 1/10/2020 πρωτόκολλο διαχείρισης
  κρούσματος για τους χώρους εργασίας του δημοσίου τομέα, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, που
  επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.
  Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα
  ανακοινώσεων του Δήμου.
  Ο Δήμαρχος
  ΒΑΦΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ