ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ & IΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΣΕ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Οι δημότες που είναι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπέδων υποχρεούνται να προβαίνουν σε καθαρισμό των:

1. Οικοπέδων εντός σχεδίου, εντός οικισμών δίχως ρυμοτομικό

2. εκτάσεων που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των παραπάνω

3. εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα

μέχρι την 30η Απριλίου και τη συντήρηση αυτών στη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ( 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου)

Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει (βάσει Πυροσβεστικής Διάταξης):

1. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.

2. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

3. Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

4. Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.

5. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΣΕ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Yποχρέωση των δημοτών που είναι ιδιοκτήτες ή χρήστες ακινήτων σε δασική περιοχή ή κοντά σε δασικές εκτάσεις (ή και χορτολιβαδικές εκτάσεις) είναι:

1)H Σύνταξη Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας

2)H Τεχνική Έκθεση αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα

3)H Δήλωση Εφαρμογής των Μέτρων Πυρασφάλειας

Πιο συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019/19-05-2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων.»(Β’ 3475)

Για τα ακίνητα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Κεφαλαίου Πρώτου της Κ.Υ.Α., δηλαδή οικόπεδα ή γήπεδα στα οποία έχουν ανεγερθεί κτίρια και:

«α. βρίσκονται μέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις και ειδικότερα:

-σε δάση ή δασικά οικοσυστήματα ή δασικές εκτάσεις των παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 998/79.

-σε χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών της παρ. 1 του άρθρου 5 Π.Δ. 32/2016, είτε είναι δημόσιες, είτε είναι αναγνωρισμένες ως ιδιωτικές

-σε πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις (μη ορεινές ή ημιορεινές και μη κείμενες επί ανώμαλων εδαφών)της παρ.3 του άρθρου 5 Π.Δ 32/2016.

β. βρίσκονται εν όλω ή εν μέρει εντός ακτίνας τριακοσίων (300)μέτρων από τα όρια των εκτάσεων της ανωτέρω περίπτωσης α.

γ. βρίσκονται μέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις, της παρ.4 του άρθρου 3 του Ν.998/79, όπως ισχύει.

δ. βρίσκονται εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των εκτάσεων της ανωτέρω περίπτωση γ.

ε. βρίσκονται μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών, της παρ.4 του άρθρου 3 του Ν.998/79.»