ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ7-2021

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 7/2021 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ) ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΩΖΛΕΩΨ6-4ΛΜ-Πίνακας-επιλογής-ΠΕ-ΚΦΑ-ΣΟΧ7-2021


ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΠΕ-ΣΟΧ-7_2021


ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 7/2021 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΥΕ) ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

9ΝΛΩΩΨ6-Ν06-Πίνακας-επιλογής-ΥΕ-Εργ-Καθαριότητας-Εσ-Χώρων-ΣΟΧ7-2021


ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΥΕ)

64ΠΣΩΨ6-ΓΒΙ-Πίνακας-κατάταξης-ΥΕ-ΣΟΧ7-2021