Πρόσκληση για την υποβολή αίτησης προς το Δήμο Αλοννήσου, σχετικά με τη μεταβίβαση του δικαιώματος της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας του Δήμου Αλοννήσου έτους 2023

Επειδή είστε ιδιοκτήτης όμορης επιχείρησης, έχετε το δικαίωμα της χρήσης του κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν του καταστήματος σας, άνευ δημοπρασίας, στην τιμή που θα καθοριστεί ανά τετραγωνικό μέτρο με απόφαση δημοτικού συμβουλίου.
Προκειμένου να γνωρίζουμε έγκαιρα τις όμορες επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να μισθώσουν παραλία από το έτος 2023 και εφεξής παρακαλούμε να καταθέσετε σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως 07/04/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00μμ. προσκομίζοντας :
1. Άδεια λειτουργίας επιχείρησης
2. Τοπογραφικό διάγραμα
3. Ταυτότητα ιδιοκτήτη/εκπροσώπου της επιχείρησης
4. Έναρξη λειτουργίας επιχείρησης.
Σε περίπτωση που υπάρξουν κενοί χώροι, διότι δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον και δεν υπέβαλλε αίτηση κάποια όμορη επιχείρηση ή υπέβαλλε υπεύθυνη δήλωση περί παραίτησης του δικαιώματος χρήσης των κοινοχρήστων χώρων άνευ δημοπρασίας, θα γίνει διαγωνισμός με βάση τις σχετικές διατάξεις.
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα καθοριστούν οι χώροι παραχώρησης του αιγιαλού και παραλίας του Δήμου Αλοννήσου καθώς επίσης και το αντάλλαγμα της παραχώρησης στους έχοντας το δικαίωμα της χρήσης του κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν του καταστήματος τους (όμοροι).
Η διαχείριση του αιγιαλού και παραλίας θα γίνει με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/01, του νόμου 4607/2019 και προβλέπεται η Κ.Υ.Α. 38609 ΕΞ 2023-10.03.2023 (ΦΕΚ
1432/τ.Β’/10.03.2023) που καθορίζει τα τεχνικά θέματα, τους όρους τις προϋποθέσεις και τις αναγκαίες λεπτομέρειες για την παραχώρηση απλής χρήσης χώρων αιγιαλού και παραλίας, τις οποίες μπορείτε να παραλάβετε από την υπηρεσία μας.