Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) _ Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:


Προσωρινός αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός [], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: [][][][]/S [][][][][][]0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)


Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ])www.promitheus.gov.gr/ΑΔΑΜ: 23PROC013176468 2023-07-30

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.


Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:090101041
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):https://alonnisos.gov.gr/
Πόλη:ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:37005
Αρμόδιος επικοινωνίας:ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Ι.
Τηλέφωνο:2424350224
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο:ivasileiadis@0578.syzefxis.gov.gr
Χώρα:GR
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:ΔΙΚΤΥO ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Το έργο αφορά την κατασκευή δικτύων συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων υδάτων. Το μήκος του εσωτερικού δικτύου της Χώρας ανέρχεται σε 3.645 m και χωρίζεται βάσει των υψομετρικών διακυμάνσεων σε δύο υποδίκτυα. Τα υποδίκτυα αυτά είναι : • το ανατολικό υποδίκτυο (μήκους 3.363 m), στο οποίο αποχετεύει το μεγαλύτερο τμήμα της Χώρας, • και το δυτικό υποδίκτυο (μήκους 282 m), που αποχετεύει ένα μικρό τμήμα της Χώρας. Όλοι οι αγωγοί των δικτύων θα είναι από PVC σειράς 41 και θα χρησιμοποιηθούν διάμετροι Φ200 και Φ250. Οι καταθλιπτικοί αγωγοί θα είναι από HDPE διαμέτρων Φ90 και Φ160. Το δυτικό υποδίκτυο βρίσκεται στη νοτιο-δυτική πλευρά του οικισμού και αποχετεύει ένα πολύ μικρό τμήμα της Χώρας. Το συνολικό μήκος του δυτικού υποδικτύου της Χώρας ανέρχεται σε 282 m. Το τμήμα της Χώρας που αποχετεύει το δυτικό υποδίκτυο έχει καλή ρυμοτομία και για το λόγο αυτό δεν δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα στη χάραξη. Οι κλίσεις είναι από το βορρά προς το νότο. Λόγω των μικρών παροχών οι αγωγοί έχουν διάμετρο Φ200. Στο τέλος του κύριου αγωγού κατάντη ακριβώς του ανακαινιζόμενου σήμερα σχολείου θα κατασκευαστεί αντλιοστάσιο (ΧΑ1) το οποίο θα μεταφέρει τα λύματα του δυτικού υποδικτύου στο ανατολικό υποδίκτυο. Το μεγαλύτερο τμήμα της Χώρας εξυπηρετείται από το ανατολικό υποδίκτυο. Η δομή του ανατολικού υποδικτύου αποτελείται από έναν κύριο αγωγό ο οποίος συλλέγει τα λύματα από δευτερεύοντες και τριτεύοντες αγωγούς. Ο κύριος αγωγός βρίσκεται περιμετρικά της βορειο-ανατολικής πλευράς της Χώρας και καταλήγει στη νοτιο-ανατολική πλευρά του οικισμού, στο αντλιοστάσιο (ΧΑ2). Τα λύματα μεταφέρονται σε ένα φρεάτιο συμβολής του καταθλιπτικού αγωγού με αγωγό βαρύτητας, ο οποίος μεταφέρει τα λύματα της Χώρας στο δυτικό δίκτυο των οικισμών Πατητήρι, Βότση. Το συνολικό μήκος του ανατολικού υποδικτύου της Χώρας εκτιμάται σε 3.363 m. Στο μεγαλύτερο τμήμα του υποδικτύου οι κλίσεις του εδάφους είναι έντονες, από τα δυτικά προς τα ανατολικά με αποτέλεσμα οι κλίσεις των αγωγών να είναι μεγαλύτερες από τις ελάχιστες επιτρεπόμενες. Επιπλέον οι παροχές είναι μικρές οπότε ότι η διάμετρος των αγωγών που απαιτούνται για το μεγαλύτερο τμήμα του δικτύου είναι Φ200mm (σε ποσοστό 98%) ενώ ένα μικρό τμήμα του δικτύου αποτελείται από αγωγούς διαμέτρου Φ250mm (2%). Στη Χώρα έχουμε δύο αντλιοστάσια, στο δυτικό υποδίκυο βρίσκεται το αντλιοστάσιο ΧΑ1, που λόγω της μικρής του δυναμικότητας θα είναι απλό τύπου φρεατίου, ενώ στο ανατολικό υποδίκτυο βρίσκεται το αντλιοστάσιο ΧΑ2, το οποίο θα κατασκευαστεί με ανωδομή.

Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα


Ναι / Όχι

Ναι / Όχι

%

Ναι / Όχι


Ναι / Όχι

Ναι / Όχι

Ναι / Όχι

Ναι / Όχι


Ναι / Όχι

Ναι / Όχι
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων

Ναι / Όχι

Ναι / Όχι


Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

Ναι / Όχι

Ναι / Όχι


Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Ναι / Όχι

..

Ναι / Όχι

Ναι / Όχι


Ναι / Όχι

..

Ναι / Όχι

Ναι / Όχι


Ναι / Όχι

..

Ναι / Όχι

Ναι / Όχι


Ναι / Όχι

..

Ναι / Όχι

Ναι / Όχι


Ναι / Όχι

..

Ναι / Όχι

Ναι / Όχι


Ναι / Όχι

..

Ναι / Όχι

Ναι / Όχι


Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Ναι / Όχι

 

Ναι / Όχι

Ναι / Όχι

Ναι / Όχι

..

Ναι / Όχι


Ναι / Όχι

 

Ναι / Όχι

Ναι / Όχι

Ναι / Όχι

..

Ναι / Όχι


Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Ναι / Όχι

Ναι / Όχι

Ναι / Όχι


Ναι / Όχι

Ναι / Όχι

Ναι / Όχι


Ναι / Όχι

Ναι / Όχι

Ναι / Όχι


Ναι / Όχι

Ναι / Όχι


Ναι / Όχι

Ναι / Όχι


Ναι / Όχι

Ναι / Όχι


Ναι / Όχι

Ναι / Όχι


Ναι / Όχι

Ναι / Όχι


Ναι / Όχι

Ναι / Όχι


Ναι / Όχι

Ναι / Όχι

Ναι / Όχι


Ναι / Όχι

Ναι / Όχι

Ναι / Όχι


Ναι / Όχι

Ναι / Όχι


Ναι / Όχι

Ναι / Όχι


Ναι / Όχι

Ναι / Όχι

Ναι / Όχι


Ναι / Όχι

Ναι / Όχι


Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα

Ναι / Όχι

Ναι / Όχι

Ναι / Όχι


Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Α: Καταλληλότητα

Ναι / Όχι

Ναι / Όχι


Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ναι / Όχι


Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ναι / Όχι


Ναι / Όχι


Λήξη

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.


Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:


α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή


β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.


Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.


Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):

Ημερομηνία

Τόπος

Υπογραφή


Ευρωπαϊκό-Ενιαίο-Έγγραφο-Σύμβασης-ΕΕΕΣ-_-Τυποποιημένο-Έντυπο-Υπεύθυνης-Δήλωσης-ΤΕΥΔ