ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΚΙΝΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αλοννήσου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης όσον αφορά τα υγρά καύσιμα θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση λιανική τιμή πώλησης του καυσίμου την ημέρα παράδοσής, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών, Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4257/14. Όσο αφορά τα λιπαντικά κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών εφόσον τηρούνται τα προδιαγεγραμμένα στα τεύχη του διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΚΙΝΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ».
Η εν λόγω Προμήθεια θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Αλοννήσου. Για τα ποσά που αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης των σχολικών επιτροπών δεσμεύτηκαν οι σχετικές πιστώσεις και εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας υγρών καυσίμων σύμφωνα με τις αντίστοιχες αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της Προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 104.200,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24% .
Η προμήθεια των υγρών καυσίμων περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη:
Α) Καύσιμα – λιπαντικά Δήμου Αλοννήσου ( Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη Αμόλυβδη, πετρέλαιο θέρμανσης, λιπαντικά) , ενδεικτικού προϋπολογισμού 93.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
B) Καύσιμα (Πετρέλαιο θέρμανσης) Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Γ) Καύσιμα (Πετρέλαιο θέρμανσης) Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 13/07/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59 Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό έως 1% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, ήτοι οκτακοσίων σαράντα και τριάντα δύο ευρώ (840,32 €) και πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ανάδοχοι απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την οικονομική, τεχνική και επαγγελματική του επάρκεια όπως αναλυτικά αναφέρεται στην αναλυτική διακήρυξη. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την επόμενη καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίνονται από την υπηρεσία του Δήμου Αλοννήσου (αρμόδια υπάλληλος: Ουρανίτσα Ευμορφία, τηλ.:24243 50205, φαξ: 24243 50205). Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλοννήσου (http://www.alonissos.gov.gr/).
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης και τυχόν επαναληπτικής της βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.
Αλόννησος, 28/06/2023


ΠΕΡΙΛΗΨΗ-αδαμ_ΑΔΑ_62ΒΡΩΨ6-ΛΗΠ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΑΔΑΜ_23PROC012973190-2023-06-28