Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων Δήμου Αλοννήσου – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 8κ.μ., και ενός (1) υβριδικού δορυφορικού απορριμματοφόρου χωρητικότητας 3κ.μ.»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ-signed


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΜΕ-ΑΔΑΜ-22PROC011903732-2022-12-27-signed


Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

espd-request-v2-signed