Δημοτική Επιτροπή

Έργο της Οικονομικής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής εμπίπτει το σύνολο των οικονομικών θεμάτων του Δήμου.


Πιο συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου, την έγκριση δαπανών και διαθέσεων πιστώσεων, τον έλεγχο της υλοποίησής τους, καθώς και την υποβολή ανά τρίμηνο έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου.

Επιπλέον, η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του Δήμου, παρακολουθεί την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου και ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο για την πορεία υλοποίησής του. Τέλος, η Οικονομική Επιτροπή εκδίδει αποφάσεις σχετικές με ζητήματα διαύγειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλοννήσου είναι:
 1. Πέτρος Βαφίνης (Πρόεδρος)
 2. Δημήτριος Σκιάνης (τακτικό μέλος)
 3. Μιχάλης Καλογιάννης (τακτικό μέλος)
 4. Θεόδωρος Μαλαματένιας (τακτικό μέλος)
 5. Αλεξάνδρα Αναγνώστου (τακτικό μέλος)
 6. Παναγιώτης Αναγνώστου (τακτικό μέλος)
 7. Νικόλαος Αθανασίου (τακτικό μέλος)
 8. Αικατερίνη Καλογιάννη (αναπληρωματικό μέλος)
 9. Χρήστος Φλωρούς (αναπληρωματικό μέλος)
 10. Χαρίκλεια Θεοδώρου (αναπληρωματικό μέλος)
 11. Γεώργιος Μπέλλος (αναπληρωματικό μέλος)
 12. Παναγιώτης Μ. Τσουκανάς (αναπληρωματικό μέλος)
 13. Παναγιώτης Κ. Τσουκανάς (αναπληρωματικό μέλος)
 14. Κωνσταντίνος Χλίβας (αναπληρωματικό μέλος)

Εδώ παρατίθενται οι προσκλήσεις και οι αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αλοννήσου:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.