Αρμοδιότητες ΔΣ

     Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  1. Συζητά και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός εκείνων που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή θεμάτων που το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο μεταβίβασε σε Επιτροπή του.
  2. Εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί στις περιπτώσεις που δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.
  3. Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.
  4. Καταρτίζει, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον πρότυπο κανονισμό του άρθρου 67 του Ν.3582/2010.
  5. Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.
  6. Μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αρμοδιότητές του, σχετικές με το αντικείμενό της.