Δημοτικό Συμβούλιο

Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το ανώτερο όργανο του Δήμου και έχει τη γενική αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων, δηλαδή αποφασίζει για όλα τα θέματα τα οποία δεν ανατίθενται ρητά σε άλλο όργανο του Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει τα κάθε είδους προγράμματα του Δήμου και ελέγχει την υλοποίησή τους.

Αρμοδιότητες ΔΣ

Σύνθεση ΔΣ Δήμου Αλοννήσου

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Αδέσποτων Ζώων, Πολιτικής Προστασίας και Υπεύθυνος Κοιμητηρίου
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
Αντιδήμαρχος Ύδρευσης και Ηλεκτροφωτισμού