Δημοτικό Συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο

Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το ανώτερο βουλευόμενο όργανο του Δήμου και έχει τη γενική αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων, δηλαδή αποφασίζει για όλα τα θέματα τα οποία δεν ανατίθενται ρητά σε άλλο όργανο του Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει τα κάθε είδους προγράμματα του Δήμου και ελέγχει την υλοποίησή τους.

Αρμοδιότητες Δ.Σ

Εκλεγμένοι Αντιπρόσωποι

Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης Καθαριότητας και Διαχείρισης Απορριμμάτων
Αντιδήμαρχος Ύδρευσης και Ηλεκτροφωτισμού
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Popup sample content