Επιχειρήσεις

Άδειες Καταστημάτων

Το Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, που υπάγεται στη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, είναι αρμόδιο, εκτός των άλλων, για την παρακολούθηση, αδειοδότηση και εποπτεία των εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου Αλοννήσου.
Feature Box Image
Επικοινωνία
Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Κτίριο Δημαρχείου, 2ος όροφος
37005, Πατητήρι Αλοννήσου
Τηλ.: Email:
Feature Box Image
Ωράριο Λειτουργίας
Δευτέρα – Παρασκευή 00:00 – 00:00

Αρμοδιότητες Γραφείου Αδειοδοτήσεων

1)Μελέτη και υποβολή εισηγήσεων για τη ρύθμιση θεμάτων εμπορικής δραστηριότητας που επηρεάζουν τις λειτουργίες και το περιβάλλον του νησιού και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις.
2)Παρακολούθηση και έλεγχος της εφαρμογής των αποφάσεων των σχετικών με τα προηγούμενα θέματα εμπορικής δραστηριότητας και υποβολή εισηγήσεων για τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
3)Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς και την τήρηση των διατάξεων της τουριστικής νομοθεσίας από τις επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του νόμου.
4)Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς και την τήρηση των διατάξεων της τουριστικής νομοθεσίας από τις επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του νόμου.
5)Υποβολή εισηγήσεων για τη σύσταση της επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, τήρηση αρχείων των πορισμάτων της οικείας επιτροπής καθώς και μητρώο καταναλωτών.
6)Υποβολή εισηγήσεων για τη χορήγηση αδειών για την άσκηση εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις.
7)Παρακολούθηση και έλεγχος της τήρησης των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες και υποβολή εισηγήσεων για τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ανάκληση άδειας, αφαίρεση άδειας, επιβολή προστίμων.

Νέα-Επικαιρότητα

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις του Δήμου Αλοννήσου.
Popup sample content