Επιχειρήσεις

Άδειες Καταστημάτων

Το Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, που υπάγεται στη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, είναι αρμόδιο, εκτός των άλλων, για την παρακολούθηση, αδειοδότηση και εποπτεία των εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου Αλοννήσου.

Feature Box Image
Επικοινωνία
Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Κτίριο Δημαρχείου, 1ος όροφος
37005, Πατητήρι Αλοννήσου
Τηλ.:24240 29070
Email:i.dimitrakopoulou@0578.syzefxis.gov.gr
Feature Box Image
Ωράριο Λειτουργίας
Δευτέρα - Παρασκευή 07:00 - 15:00
Αρμοδιότητες Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
1) Μελέτη και υποβολή εισηγήσεων για τη ρύθμιση θεμάτων εμπορικής δραστηριότητας που επηρεάζουν τις λειτουργίες και το περιβάλλον του νησιού και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα θέματα αυτά αφορούν κυρίως:
α) Τον καθορισμό των χώρων και όρων λειτουργίας των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.
β) Τον καθορισμό των χώρων και όρων προσωρινής διαμονής μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων.
γ) Τον καθορισμό των προδιαγραφών και όρων της υπαίθριας διαφήμισης.
δ) Τον προσδιορισμό των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και εγκατάσταση καταστημάτων και επιχειρήσεων, στο βαθμό που επηρεάζουν το περιβάλλον και τις λειτουργίες του νησιού.
ε) Τον προσδιορισμό των όρων και ωρών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα.
στ) Τον καθορισμό των ωρών έναρξης και λήξης της εργασίας των ναυτεργατών και αρτεργατών.
ζ) Τον καθορισμό των χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων.
η) Τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού των αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και τη συγκρότηση της Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου.
θ) Την έγκριση της λειτουργίας Κυριακάτικων Αγορών.
ι) Την έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, περιλαμβανομένης της χορήγησης επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών, καθώς και κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου.
ια) Τη συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών των λαϊκών αγορών.
ιβ) Την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.
ιγ) Τη λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των ωρών ανοίγματος, μεσημβρινής διακοπής και κλεισίματος των φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, καθώς και τον καθορισμό για κάθε έτος των φαρμακείων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν.
2) Παρακολούθηση και έλεγχος της εφαρμογής των αποφάσεων των σχετικών με τα προηγούμενα θέματα εμπορικής δραστηριότητας και υποβολή εισηγήσεων για τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
3) Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς και της τήρησης των διατάξεων της τουριστικής νομοθεσίας από τις επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του νόμου.
4) Μέριμνα για την προστασία του καταναλωτή, με τη δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσής του (π.χ. Γραφείο Ενημέρωσης Καταναλωτή).
5) Υποβολή εισηγήσεων για τη σύσταση της επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, τήρηση αρχείων των πορισμάτων της οικείας επιτροπής καθώς και μητρώο καταναλωτών.
6) Υποβολή εισηγήσεων για τη χορήγηση αδειών για την άσκηση εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι άδειες αυτές αφορούν κυρίως:
α) Τις άδειες των παραγωγών που διαθέτουν τα αγροτικά τους προϊόντα τους σε λαϊκές αγορές.
β) Την ίδρυση, λειτουργία και εγκατάσταση των καταστημάτων και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργίας των οποίων καθορίζονται από τη νομοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις.
γ) την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
δ) Την εγκατάσταση και λειτουργία κινηματογράφων, θεάτρων και παρεμφερών επιχειρήσεων και τη διενέργεια των προβλεπόμενων επιθεωρήσεων
ε) Την ίδρυση και λειτουργία παιδότοπων και διάφορων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα παρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, μουσικών συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
στ) Τα τεχνικά ψυχαγωγικά παίγνια και την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου.
ζ) Τη λειτουργία μουσικών οργάνων.
η) Την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, εμποροπανηγύρεων και υπαίθριων χριστουγεννιάτικων αγορών.
θ) Τα ζωήλατα οχήματα.
ι) Την εγκατάσταση και χρήση του οικήματος για την άσκηση δραστηριότητας από εκδιδόμενα πρόσωπα.
ια) Τη διενέργεια διαφήμισης, την τοποθέτηση πλαισίων υπαίθριας διαφήμισης, την τοποθέτηση επιγραφών προσδιορισμού επαγγελματικής δραστηριότητας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και την παραχώρηση χώρων για την προβολή δραστηριοτήτων σε νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς.
ιβ) Τη λειτουργία καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων
ιγ) Την ίδρυση υπεραγορών λιανικού εμπορίου.
ιδ) Την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου
ιε) Τη συμμετοχή σε Κυριακάτικες Αγορές.
ιστ) Την άσκηση επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, καθώς και τη συγκρότηση σχετικής εξεταστικής επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου, σε συνεργασία με την υπηρεσία Δημόσιας Υγείας
ιζ) Τη λειτουργία εκθέσεων βιβλίου.
ιη) Την οργάνωση εκθέσεων (εκτός των Διεθνών), τη ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας τους και την εποπτεία αυτών
ιθ) Την καταλληλότητα εκθεσιακών χώρων στεγασμένων μόνιμα ή προσωρινά ή υπαίθριων ή μικτών
7) Παρακολούθηση και έλεγχος της τήρησης των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες και υποβολή εισηγήσεων για τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ανάκληση άδειας, αφαίρεση άδειας, επιβολή προστίμων.
8) Έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήμισης, των προδιαγραφών των διαφημιστικών πλαισίων και επιγραφών, επιβολή αφαίρεσης παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών, εισήγηση επιβολής προβλεπόμενων προστίμων, με τις προϋποθέσεις και όρους που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
9) Παροχή γραμματειακής υποστήριξης προς το Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης και τα Γραφεία του (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού, κ.λπ.)