Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής

 Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Αλοννήσου συνιστά συμβουλευτικό όργανο του Δήμου, έχοντας ως αντικείμενο την επεξεργασία και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο θεμάτων σχετικών με την τουριστική ανάπτυξη και προβολή του Δήμου.

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής είναι οι ακόλουθες:

α) Προγραμματισμός και χάραξη της τουριστικής πολιτικής, σχεδιασμός της τουριστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής του Δήμου, διαμόρφωση και προώθηση των αναγκαίων ρυθμίσεων και των απαιτούμενων μέτρων εφαρμογής
β) Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο των αναγκαίων μέτρων για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τουριστικού τομέα και παρακολούθηση της απόδοσής τους, ώστε να ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο
γ) Υποβολή προτάσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικών με τις κατευθύνσεις για τη μελέτη και κατάρτιση προγραμμάτων τουριστικής υποδομής και ανάπτυξης του Δήμου
δ) Συνεργασία με τους συναρμόδιους επαγγελματικούς φορείς της τοπικής κοινωνίας για την εναρμόνιση των πολιτικών τους και το συντονισμό των δράσεων, με σκοπό την υποβοήθηση της τουριστικής ανάπτυξης και τη βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού του Δήμου
ε) Συμμετοχή δια του προέδρου της και των άλλων μελών που θα ορίζει κάθε φορά με απόφασή της, στις εκπροσωπήσεις του Δήμου σε τοπικές, πανελλαδικές ή διεθνείς εκθέσεις που διοργανώνονται με θέμα τον τουρισμό, για την προβολή του Δήμου και την προώθηση των τοπικών τουριστικών προϊόντων
στ) Σχεδιασμός της πολιτικής για την υποβοήθηση της ποιοτικής αναβάθμισης των τουριστικών υπηρεσιών του Δήμου και ιδίως για την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη σύνταξη προτάσεων και διατύπωση γνώμης για την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του περιεχομένου της διαδικασίας ελέγχου των τουριστικών επιχειρήσεων, την τήρηση της καθαριότητας, ευταξίας και ευπρεπούς εμφάνισης όλων των σημείων του δήμου που έχουν σχέση με τον τουρισμό και την εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη μέτρων πραγματοποίησης των σκοπών αυτών

ζ) Λήψη αποφάσεων επί θεμάτων που παραπέμπονται σε αυτήν, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν πρότασης του Δημάρχου ή από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου προ της εγγραφής τους στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου
η) Συμμετοχή, μέσω εκπρόσωπου ή εκπροσώπων της, στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου κάθε φορά που συζητείται θέμα σχετικό με το αντικείμενό της.

 

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Τα μέλη της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Αλοννήσου είναι:

Αναγνώστου Ζαφειρούλα (Πρόεδρος)

Παπαβασιλείου Παναγιώτης (αναπληρωματικό μέλος)

Βασιλείου Μελπομένη (μέλος)

Σουτζούκης Βασίλης (αναπληρωματικό μέλος)

Θεοδώρου Χαρίκλεια (μέλος, εκπρόσωπος εστιατόρων)

Δροσάκης Κώστας (αναπληρωματικό μέλος)

Τσίτσα Ζωή (μέλος, πρόεδρος ξενοδόχων)

Σκιάνης Δημήτρης (αναπληρωματικό μέλος)

Καλογιάννης Βασίλης (μέλος, εκπρόσωπος ενοικ. δωματίων)

Καλογιάννης Κώστας (μέλος)

Αργυρίου Νίκος (αναπληρωματικό μέλος)

Χλίβας Κώστας (αναπληρωματικό μέλος)

Popup sample content