Δημοτικό Συμβούλιο

Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το ανώτερο βουλευόμενο όργανο του Δήμου και έχει τη γενική αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων, δηλαδή αποφασίζει για όλα τα θέματα τα οποία δεν ανατίθενται ρητά σε άλλο όργανο του Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει τα κάθε είδους προγράμματα του Δήμου και ελέγχει την υλοποίησή τους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Συζητά και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στο Δήμο, εκτός εκείνων που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή θεμάτων που το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο μεταβίβασε σε Επιτροπή του
 • Εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί στις περιπτώσεις που δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του
 • Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές
 • Καταρτίζει, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον πρότυπο κανονισμό του άρθρου 67 του παρόντος
 • Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης
 • Μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αρμοδιότητές του, σχετικές με το αντικείμενό της

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Αλοννήσου για την περίοδο 2019 – 2023 είναι:

 • Πέτρος Βαφίνης, Δήμαρχος
 • Μαρία Αγάλλου, Πρόεδρος
 • Σπυριδούλα Κοντοστάθη, Αντιπρόεδρος
 • Θεόδωρος Καλογιάννης, Γραμματέας
 • Δημήτριος Σκιάνης, Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
 • Μιχάλης Καλογιάννης, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
 • Θεόδωρος Μαλαματένιας, Αντιδήμαρχος Ύδρευσης και Ηλεκτροφωτισμού
 • Χρήστος Φλωρούς, Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης Καθαριότητας και Διαχείρισης Απορριμμάτων
 • Αλεξάνδρα Αναγνώστου, Μέλος
 • Νικόλαος Αθανασίου, Μέλος
 • Παναγιώτης Αναγνώστου, Μέλος
 • Χαρίκλεια Θεοδώρου, Μέλος
 • Αικατερίνη Καλογιάννη, Μέλος
 • Γεώργιος Μπέλλος, Μέλος
 • Αλέξανδρος Στέλλας, Μέλος
 • Παναγιώτης Κ. Τσουκανάς, Μέλος
 • Παναγιώτης Μ. Τσουκανάς, Μέλος
 • Κωνσταντίνος Χλίβας, Μέλος

Για τις αποφάσεις του ΔΣ πατήστε εδώ

 

 

 

 

Popup sample content