ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
18 Ιανουαρίου 2013 Σε ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθ. Απόφασης: 278/2012
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Ημερ. -//- : 16/12/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, με Αριθμό 23/2012 από 16/12/2012.

18 Ιανουαρίου 2013 Σε ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2012

 Αριθ. Απόφασης: 277/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, με Αριθμό 23/2012 από 16/12/2012.

18 Ιανουαρίου 2013 Σε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                       Αριθ. Απόφασης: 291/2012

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ                       Ημερ.   -//- : 21/12/2012

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005                          

ΤΗΛ. 2424065555                        

FAX. 2424065207                        

E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

   Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, με Αριθμό 24/2012 από 21/12/2012.

 

Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο, σήμερα την 21ην Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλοννήσου, κατόπιν της αριθ. 7565/17-12-2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε προς κάθε δημοτικό σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο δέκα επτά (-17-) βρέθηκαν να είναι παρόντα δέκα τέσσερα -14- μέλη, ήτοι :

 

1.Ζαφειρούλα Αναγνώστου, Πρόεδρος 2.Κων/νος-Ορέστης Παπαχρήστου, Αντ/ρχος 3.Νικόλαος Αγάλλου, Αντ/ρχος 4. Μελπομένη Βασιλείου,Γραμματέας 5.Παναγιώτης Παπαβασιλείου, σύμβουλος 6.Βασίλειος Σουτζούκης,σύμβουλος 7.Μπεσίνης Φίλιππος,σύμβουλος 8.Παναγιώτης Αναγνώστου, σύμβουλος 9.Καλογιάννης Μιχαήλ, σύμβουλος 10.Παναγιώτης Βλάικος σύμβουλος 11.Αναγνώστου Μιχαήλ,σύμβουλος, 12.Απόστολος Καρακατσάνης, σύμβουλος 13.Καλογιάννης Δημήτριος, σύμβουλος 14.Δροσάκης Κων/νος, σύμβουλος

                           Απόντες

1.ΒάΙος Μαλαματένιος, 2.-Θεοδώρου Χαρίκλεια, 3.Βασίλειος Καλογιάννης

Σύμβουλοι που δεν προσήλθαν καίτοι νόμιμα εκλήθηκαν.

ΘΕΜΑ 1ο:

Περί αναμόρφωσης του πρου/σμού του δήμου οικον. έτους 2012

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο δήμαρχος κ. Πέτρος Βαφίνης.

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστό ότι η οικονομική επιτροπή του δήμου μας με την αριθμ 130/2012 απόφαση της εισηγείται την αναμόρφωση του πρου/σμού του δήμου οικον. έτους 2012 σύμφωνα με την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας ως κάτωθι

Ως προς τα έσοδα Δημιουργία & Ενίσχυση του Κ.Α.

Α/Α

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ

Αρχικό ποσό

ΠΟΣΟ Ενίσχυσης

Διαμορφωθέν ποσό

1

1325.03

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Τα 11 Α-{χρηματοδότηση ΣΑΕΠ 117 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ & ΟΣΚ}-συνεχιζ. Τ.Π.

 

 

     0

      

       1.850.000,00

 

 

1.850.000,00

                        

                       Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Κ.Α.   +1.850.000,00

 

Ως προς τα έσοδα Μείωση των Κ.Α.

Α/Α

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ

Αρχικό ποσό

ΠΟΣΟ μείωσης

Διαμορφωθέν ποσό

1

5122.02

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ειδικευμένα

1.155.443,07

1.370,36

1.154.072,71

                           Β. ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ Κ.Α. – 1.370,36

Ως προς τα έξοδα Ενίσχυση του Κ.Α.

Α/Α

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ

Αρχικό ποσό

ΠΟΣΟ Ενίσχυσης

Διαμορφωθέν ποσό

1

15.7321.02

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Τα 11 Α-{χρηματοδότηση ΣΑΕΠ 117 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ & ΟΣΚ}-συνεχιζ. Τ.Π.

650.000,00

1.853.000,00

2.503.000,00

             Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Κ.Α.   +1.853.000,00

ΕΣΟΔΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ  

   +1.850.000,00

ΕΣΟΔΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ

         -1.370,36

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

       +49594,93

ΣΥΝΟΛΟ

   +1.898.224,57

ΕΞΟΔΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ  

   +1.853.000,00

ΕΞΟΔΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ

           0

ΣΥΝΟΛΟ

+1.853.000,00

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

    45.224,57

Επί των ανωτέρω κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικα

Το δημοτικό συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της προέδρου και έλαβε υπόψιν του τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006

                                 Αποφασίζει ομόφωνα

Αναμορφώνει τον πρου/σμό του δήμου οικον. έτους 2012 ως κάτωθι

Ως προς τα έσοδα Δημιουργία & Ενίσχυση του Κ.Α.

Α/Α

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ

Αρχικό ποσό

ΠΟΣΟ Ενίσχυσης

Διαμορφωθέν ποσό

1

1325.03

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Τα 11 Α-{χρηματοδότηση ΣΑΕΠ 117 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ & ΟΣΚ}-συνεχιζ. Τ.Π.

 

 

     0

      

       1.850.000,00

 

 

1.850.000,00

                      

                       Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Κ.Α.   +1.850.000,00

Ως προς τα έσοδα Μείωση των Κ.Α.

Α/Α

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ

Αρχικό ποσό

ΠΟΣΟ μείωσης

Διαμορφωθέν ποσό

1

5122.02

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ειδικευμένα

1.155.443,07

1.370,36

1.154.072,71

                           Β. ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ Κ.Α. – 1.370,36

Ως προς τα έξοδα Ενίσχυση του Κ.Α.

Α/Α

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ

Αρχικό ποσό

ΠΟΣΟ Ενίσχυσης

Διαμορφωθέν ποσό

1

15.7321.02

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Τα 11 Α-{χρηματοδότηση ΣΑΕΠ 117 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ & ΟΣΚ}-συνεχιζ. Τ.Π.

650.000,00

1.853.000,00

2.503.000,00

             Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Κ.Α.   +1.853.000,00

ΕΣΟΔΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ  

   +1.850.000,00

ΕΣΟΔΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ

         -1.370,36

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

       +49594,93

ΣΥΝΟΛΟ

   +1.898.224,57

ΕΞΟΔΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ  

   +1.853.000,00

ΕΞΟΔΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ

           0

ΣΥΝΟΛΟ

+1.853.000,00

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

    45.224,57

     Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 291/2012

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       ΤΑ ΜΕΛΗ                          

Αναγνώστου Ζαφειρούλα         Αγάλλου         Νικόλαος

                               Βασιλείου       Μελπομένη

                               Παπαχρήστου     Κων/νος-Ορέστης

                               Αναγνώστου       Παναγιώτης

                               Καλογιάννης     Μιχαήλ

                               Σουτζούκης       Βασίλειος

                               Μπεσίνης         Φίλιππος

                              Παπαβασιλείου   Παναγιώτης

                               Βλάικος         Παναγιώτης

                               Αναγνώστου       Μιχαήλ

                               Δροσάκης         Κων/νος

                               Καλογιάννης     Δημήτριος

                               Απόστολος       Καρακατσάνης

15 Ιανουαρίου 2013 Σε ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2012

                                       Αριθ. Απόφασης: 128/2012

                                       Ημερ.   -//- : 16/11/2012

                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

    Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλοννήσου, με Αριθμό 12/2012 από 16/11/2012.

15 Ιανουαρίου 2013 Σε ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2012

                                       Αριθ. Απόφασης: 127/2012

 

                                       Ημερ.   -//- : 16/11/2012

 

                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

   Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλοννήσου, με Αριθμό 12/2012 από 16/11/2012.

Βρίσκεστε εδώ: Home ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: 2012