ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016 10:52

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2016

Από
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αλόννησος, 25/1/2016

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                               ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.285

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Τ.Κ.37005

ΤΗΛ.2424350213

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ενόψει της χορήγησης από τον Δήμο μας αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να μπουν στη διαδικασία επιλογής.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι και η διαδικασία επιλογής ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 22 και 23 του Ν. 4264/2014.

Δικαιούχοι είναι:

Φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος.

Η άδεια αυτή χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

(α) μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και σε τυφλούς,

(β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα,

(γ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α' 82),

(δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,

(ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες,

(στ) μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,

(ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 22 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α') στην περίπτωση που απομένουν αδιάθετες άδειες, αυτές χορηγούνται με κλήρωση μεταξύ αυτών που έχουν υποβάλει αίτηση.

Επίσης, κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισμό κάθε συγκεκριμένης θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου.

Αν ο αριθμός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις και διενεργείται κλήρωση μόνο για τη συγκεκριμένη θέση που αντιστοιχεί σε κάθε άδεια. Η κλήρωση διενεργείται δημόσια μια φορά κάθε χρόνο.

Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη μετά από πρόταση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, καθορίζεται ο τόπος, ο χρόνος, η διαδικασία της κλήρωσης της προηγούμενης παραγράφου και η συγκρότηση τριμελών επιτροπών διενέργειας της κλήρωσης, οι οποίες αποτελούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ως Πρόεδρο και από δύο μέλη που επιλέγονται από τον Περιφερειάρχη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Για τη χορήγηση της άδειας υπαιθρίου εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 23 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α') στο Δήμο αίτηση υπό την μορφή υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού, άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος.


Εκτός από την υπεύθυνη δήλωση, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ καθώς και πιστοποιητικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες με τα οποία αποδεικνύεται κατά περίπτωση ανήκει σε μία από τις κατηγορίες τηςπαραγράφου 1 του άρθρου 22.


Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων και τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της Δ.Ο.Υ για τα εισοδήματα της τελευταίας τριετίας του/της ενδιαφερόμενου/ης, του συζύγου και των προστατευόμενων μελών ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (επικυρωμένο)

Σημειώνεται ότι η μη κατάθεση δικαιολογητικών επισύρει αποκλεισμό της αίτησης.

Ημερομηνίας λήξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016.

Επιπλέον για την χορήγηση της άδειας υπαίθριου εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στο Δήμο:


(α) βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης- άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (Α' 47) και 1642/1986 (Α' 125),

(β) πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν,

(γ) βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων- ποτών,(δ) δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του.

Ο ενδιαφερόμενος επιδεικνύει επίσης, την άδεια κυκλοφορίας, την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που τον αναπληρώνει για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας και βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων - ποτών.

Με την υπ’ αριθ. 160/2014 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδότησε προς τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας σχετικά με τον αριθμό των αδειών και το ύψος και τον τρόπο είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση και στη συνέχεια ο Περιφερειάρχης με την υπ’ αριθ.πρωτ. 6902/2015 απόφαση του καθόρισε τις κάτωθι άδειες που είναι δυνατό να χορηγηθούν από το Δήμο μας και εκατόν πενήντα ευρώ (150€) τέλος για την χρήση των χώρων ανά άδεια και θέση.

 1. ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ: ΤΡΕΙΣ (3) ΑΔΕΙΕΣ
 2. ΚΑΣΤΑΝΑ: ΤΡΕΙΣ (3) ΑΔΕΙΕΣ
 3. ΠΟΠ ΚΟΡΝ: ΤΡΕΙΣ (3) ΑΔΕΙΕΣ
 4. ΜΑΛΛΙ ΤΗΣ ΓΡΙΑΣ: ΤΡΕΙΣ (3) ΑΔΕΙΕΣ
 5. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΓΛΥΚΑ – ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ: ΤΡΕΙΣ (3) ΑΔΕΙΕΣ
 6. ΜΕΛΙ – ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: ΤΡΕΙΣ (3) ΑΔΕΙΕΣ
 7. ΕΙΔΗ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΚΕΡΑΜΙΚΑ: ΔΥΟ (2) ΑΔΕΙΕΣ
 8. ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΑ: ΔΥΟ (2) ΑΔΕΙΕΣ
 9. ΑΝΘΗ: ΜΙΑ (1) ΑΔΕΙΑ
 10. ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ – ΒΟΤΑΝΑ: ΔΥΟ (2) ΑΔΕΙΕΣ
 11. ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ: ΔΥΟ (2) ΑΔΕΙΕΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 58/2013 απόφασή του, προσδιόρισε συγκεκριμένες θέσεις για την άσκηση υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων.

Οι θέσεις οι οποίες καθορίσθηκαν είναι οι εξής:

Στον Νέο Οικισμό: Μία (1)θέση κάστανα στην πλατεία έμπροσθεν του καταστήματος πρώην Κουτούκι,

Στον οικισμό Βότση στην πλατεία της παιδικής χαράς: Μία (1) θέση καλαμπόκι, Μία (1) θέση Πόπ Κόρν, Μία (1) θέση μαλλί της γριάς, Μία (1) θέση λουκουμάδες,

Στον Οικισμό Χώρας Αλοννήσου στο άλσος-δασύλιο: Μία(1) θέση κάστανα, Μία(1) θέση μαλλί της γριάς, Μία(1) θέση ποπ κόρν, Μία (1) θέση αρωματικά φυτά –βότανα,

Στο Ρουσούμ Γιαλό στον πεζόδρομο της προβλήτας: Μία(1) θέση μέλι-μελισσοκομικά προϊόντα,

Στον οικισμό Στενή Βάλα στην παραλία: Μία (1) θέση είδη λαϊκής τέχνης

Στον οικισμό Χώρα Αλοννήσου στη θέση αλώνι πλησίον του νεκροταφείου: Μία (1) θέση Λουκουμάδες, Μία (1) θέση μέλι-μελισσοκομικά προϊόντα, Μία (1) θέση είδη λαϊκής τέχνης- κεραμικά, Μία (1) θέση ξυλόγλυπτα, Μία (1) θέση άνθη, Μία (1) θέση ξηροί καρποί, Μία (1) θέση βιβλία.

Οι υπόλοιπες άδειες προβλέπονται για το χώρο χερσαίας ζώνης λιμένος Πατητηρίου.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ

Διαβάστηκε 986 φορές
Βρίσκεστε εδώ: Home ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2016