ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013 11:25

16/11/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 128/2012 (ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΣΠΑΡΤΙΝΕΣ)

                                       Αριθ. Απόφασης: 128/2012

                                       Ημερ.   -//- : 16/11/2012

                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

    Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλοννήσου, με Αριθμό 12/2012 από 16/11/2012.

    Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο, σήμερα την 16ην Νοεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αλοννήσου ύστερα από την αριθμ. 6930/12-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής κ.Βαφίνη Πέτρου, Δημάρχου Αλοννήσου,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,αφού σε σύνολο επτά -7- μελών βρέθηκαν να είναι παρόντα -6 -,ήτοι:

 1. Πέτρος Βαφίνης, πρόεδρος 2.Παπαχρήστου Κων/νος-Ορέστης, μέλος 3.Αγάλλου Νικόλαος, μέλος 4. Αναγνώστου Παναγιώτης,μέλος 5.Βλάϊκος Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος 6. Δροσάκης Κωνσταντίνος, μέλος.

                         Απόντες

1.Καλογιάννης Μιχαήλ μέλος που προσήλθε στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

 ΘΕΜΑ 3ο:

Περί ψήφισης πίστωσης ποσού 9.000,00 ευρώ και ανάθεσης της μελέτης:"ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΣΠΑΡΤΙΝΕΣ".

 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστό ότι, στον ΚΑ 30/7412.07 του πρου/σμού του δήμου του οικον. έτους 2012, που ψηφίσθηκε με την αριθμ. 7/2012 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και εγκρίθηκε με την 405/28180/15-3-2012 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος , υπάρχει γραμμένη και εγκεκριμένη πίστωση 9.000 ευρω με τίτλο "ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΣΠΑΡΤΙΝΕΣ".

Με το αριθμ. 13453/ΤΥ950/12-3-2012 έγγραφο της η Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Βόλου- Υπηρεσία Λοιπών Ενοτήτων πλήν Δήμου Βόλου, μας γνωστοποιεί ότι αδυνατεί να συντάξει την ως άνω μελέτη.

Στο άρθρο 209 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 ορίζεται ότι "με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί εκπόνησης μελετών, η απευθείας ανάθεση της εκπόνησης μελέτης του δήμου σε πτυχιούχο μελετητή ή μελετητικό γραφείο Α ή Β τάξης πτυχίου, εφόσον η προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των σταδίων της μελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α τάξης που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία μελέτης.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, προκύψει μεγαλύτερη αμοιβή από αυτή που προεκτιμήθηκε και που έγινε αποδεκτή από τον ανάδοχο με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης η επιπλέον διαφορά θεωρείται ποινική ρήτρα, σε βάρος του για εσφαλμένη προεκτίμηση".

Τα όρια των μελετών της κάθε κατηγορίας καθορίζονται από το Π.Δ 798/78 και την απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ όπως ισχύει κάθε φορά για κάθε έτος.Για το έτος 2011 ισχύει η αριθμ. Δ15/οικ/6655/22-3-2011 απόφαση του Υπ. Υποδ. Μετ. & Δικτ., με την οποία τα όρια αμοιβών μελετών για την Α τάξη πτυχίου, των κατηγοριών μελετών του άρθρου 3 του ΠΔ 798/78, όπου συμπεριλαμβάνονται και οι μελέτες κατηγορίας 11- Μελέτες Λιμενικων Εργων, ορίζονται σε 25.150 ευρω, δηλαδή το ποσοστό του 30% αντιστοιχεί σε 7.545,00 ευρω μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Συνεπώς ανάθεση μελέτης κατηγορίας 11- Μελέτες Λιμενικων Εργων μέχρι του ποσού των 7.545,00 ευρω μπορεί να γίνει με απευθείας ανάθεση.

Στο άρθρο 72 του 3852/2010 αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής στην παρ. 1δ αναγράφεται "καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις"

Με πρόταση ανάληψης υποχρέωσης υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Κων/νο-Ορέστη Παπαχρήστου και από τον προιστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας καταχωρήθηκε με α/α Α 96 πίστωση 9.000 ευρω στο Μητρώο Δεσμεύσεων για την ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΣΠΑΡΤΙΝΕΣ

Επί των ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τις παραγράφους 1,2,3,4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, την αριθμ. Δ15/οικ/6655/22-03-2011 απόφαση του Υπ. Υποδ.ΜΕΤ & Δικτ, το Π.Δ 798/78, την αριθμ. 13453/ΤΥ950/12-3-2012 βεβαιώση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Βόλου- Υπηρεσία Λοιπών Ενοτήτων πλήν Δήμου Βόλου

                       Αποφασίζει κατα πλειοψηφια

1)Καθορίζει όπως η εκπόνηση της ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΣΠΑΡΤΙΝΕΣ πρου/σμού 9.000 ευρω συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23% εκτελεσθεί με απευθείας ανάθεση στον ιδιώτη μελετητή κ. Γουλουμή Σπυρίδωνα ( αριθμ 9580 πτυχίο τάξεως Β στην κατηγορία 11).

2)Ψηφίζει πίστωση 9.000 ευρω σε βάρος του ΚΑ 30/7412.07 του σκελους των εξόδων του πρου/σμού του δήμου οικον. έτους 2012 για την πληρωμή δαπάνης ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΟΡΜΟ ΣΠΑΡΤΙΝΕΣ από επιχορήγηση ΥΠΕΣΔΔΑ δ δόση για εξόφληση οφειλών λειτουργικων δαπανών & οφειλών από επενδύσεις- εργα (αρθ. 27 Ν. 3756/2009 σε εκτέλεση της αριθμ. 34599/2012 απόφασης του ΥΠΕΣ

3)Το χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα του δικαούχου.

4)Η μελέτη αφού περατωθεί και παραληφθεί αρμοδίως θα αποδοθεί λογαριασμός στο συμβούλιο μέσα σε δύο μήνες από την παραλαβή της.Τον ανάδοχο βαρύνουν κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη κρατήσεις και κάθε άλλη πρός αυτόν νόμιμη δαπάνη υποχρεούται δε πρό της υπογραφής της σύμβασης να προσκομίση στην υπηρεσία μας εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού.........

Με την απόφαση αυτή δεν συμφώνησαν τα μέλη Παναγιώτης Βλάικος και Κων/νος Δροσάκης

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 128/2012

 Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΙΝΗΣ                             Παπαχρήστου Κων/νος-Ορέστης

                                           Αγάλλου Νικόλαος

                                          Αναγνώστου Παναγιώτης

                                           Βλάϊκος Παναγιώτης

                                           Δροσάκης Κωνσταντίνος

                                             Μιχαήλ Καλογιάννης

Διαβάστηκε 3015 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013 10:28
Βρίσκεστε εδώ: Home ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2012 16/11/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 128/2012 (ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΣΠΑΡΤΙΝΕΣ)