ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013 10:52

ΑΠΟΦΑΣΗ 127/2012''ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ''

                                       Αριθ. Απόφασης: 127/2012

 

                                       Ημερ.   -//- : 16/11/2012

 

                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

   Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλοννήσου, με Αριθμό 12/2012 από 16/11/2012.

 

   Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο, σήμερα την 16ην Νοεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αλοννήσου ύστερα από την αριθμ. 6930/12-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής κ.Βαφίνη Πέτρου, Δημάρχου Αλοννήσου,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.

 

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,αφού σε σύνολο επτά -7- μελών βρέθηκαν να είναι παρόντα -6 -,ήτοι:

 

 

 

 

 

1. Πέτρος Βαφίνης, πρόεδρος 2.Παπαχρήστου Κων/νος-Ορέστης, μέλος 3.Αγάλλου Νικόλαος, μέλος 4. Αναγνώστου Παναγιώτης,μέλος 5.Βλάϊκος Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος 6. Δροσάκης Κωνσταντίνος, μέλος.

 

                         Απόντες

 

1.Καλογιάννης Μιχαήλ μέλος που προσήλθε στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

 

ΘΕΜΑ 2ο:

 

Περί αναπροσαρμογής τελών Δημοτικού Νεκροταφείου

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστό ότι,

 

με την αριθ.208/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε ο κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Νεκροταφείου Αλοννήσου ο οποίος προβλέπει εκτός των άλλων και την επιβολή τελών.

 

Για το έτος 2006 με την αριθ.345/2005 απόφαση του δημ. συμβουλίου επιβάλλαμε για πρώτη φορά τα κάτωθι τέλη :

 

1. Δικαίωμα Ταφής (για τρία έτη) ποσό 130,00 ευρώ

 

2. Δικαίωμα εκταφής                     ποσό 130,00 ευρώ

 

3. Δικαίωμα παράτασης εκταφής   ποσό 80,00 ευρώ ετησίως και όχι πέρα των δυο ετών.

 

     Πέραν των δυο ετών 130,00 ευρώ ετησίως.

 

4. Δικαίωμα φύλαξης οστών ποσό 10,00 ευρώ ετησίως

 

5. Δικαίωμα αγοράς οικογενειακού τάφου ποσό 250,00 ευρώ ετησίως

 

Για το έτος 2007 δεν έγινε καμία αύξηση.

 

Για το έτος 2008 δεν έγινε καμία αύξηση.    

 

Για το έτος 2009 δεν έγινε καμία αύξηση.                          ( Απόφ. 280/08 )

 

Για το έτος 2010 δεν έγινε καμία αύξηση.                         ( Απόφ. 287/09 )

 

Για το έτος 2011 τα τέλη αυξήθηκαν ως εξής με την Αρ. ( Απόφ.   59/11 )

 

  1. 1.Δικαιωμα Ταφής 150 ευρώ
  2. 2.Δικαιωμα Εκταφής 150 ευρώ
  3. 3.Δικαιωμα Παράτασης Εκταφής – έως 2 χρόνια 100 ευρώ
  4. 4.Δικαίωμα Παράτασης Εκταφής – άνω των 2 ετών 150 ευρώ
  5. 5.Δικαίωμα Οστεοφυλακίου 20 ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2011

 

( Από Βεβαιωτικά Σημειώματα )

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΑΦΗΣ

 

  

 

Bεβαιώθηκαν :   1.720,00

 

Εισπράχθηκαν : 1.720,00

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΤΑΦΗΣ :

 

Bεβαιώθηκαν :   2.740,00

 

Εισπράχθηκαν : 2.740,00

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΑΦΗΣ :

 

Bεβαιώθηκαν :   1.555,30

 

Εισπράχθηκαν : 1.555,30

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ :

 

Bεβαιώθηκαν :   390,00

 

Εισπράχθηκαν : 390,00

 

ΣΥΝΟΛΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ   :  6.405,30 Ευρώ

 

ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ :   6.405,30 Ευρώ

 

Με την Αρ. 203/2012 – 25/09/2012 έγινε τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Νεκροταφείου με σκοπό την πιο εύρυθμη λειτουργία του.

 

O χρόνος ενταφιασμού αυξάνεται από τρία ( 3 ), στα πέντε ( 5 ) έτη.

 

Τα τέλη παραμένουν τα ίδια.

 

  1. 1.Δικαίωμα Ταφής 150 ευρώ
  2. 2.Δικαίωμα Εκταφής 150 ευρώ
  3. 3.Δικαίωμα Παράτασης Εκταφής – έως 2 χρόνια 100 ευρώ
  4. 4.Δικαίωμα Παράτασης Εκταφής – άνω των 2 ετών 150 ευρώ
  5. 5.Δικαίωμα Οστεοφυλακίου 20 ευρώ

 

 

Επί των ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικα

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκοτυσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψιν της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

 

                               Αποφασίζει ομόφωνα

 

Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το Δικαίωμα ταφής για τρία έτη να παραμείνη 150 ευρω για ταφή τριών χρόνων και πενήντα ευρω ετησίως για ταφή εως πέντε έτη (κατόπιν της αριθμ. 203/2012 απόφασης του ΔΣ)

 

     Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 127/2012

 

 

 

 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΙΝΗΣ                             Παπαχρήστου Κων/νος-Ορέστης

 

                                          Αγάλλου Νικόλαος

 

                                           Αναγνώστου Παναγιώτης

 

                                           Βλάϊκος Παναγιώτης

 

                                           Δροσάκης Κωνσταντίνος

 

 

            

Διαβάστηκε 3272 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013 11:20
Βρίσκεστε εδώ: Home ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 127/2012''ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ''