ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Τετάρτη, 01 Φεβρουαρίου 2017 08:21

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ 8/2017 ΠΕΡΙ 1ης Αναμόρφωσης του πρου/σμού εσόδων - εξόδων του δήμου οικον. Έτους 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424350201

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

                                                                                                              Αριθ. Απόφασης 8/2017

                                                                                                             Ημερ. Απόφασης 31/1/2017

                                                                       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

       Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλοννήσου, με αριθμό 4 / 2017 από 31/1/2017

Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο, σήμερα την 31 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Αλοννήσου, κατόπιν της αριθ.266/27/1/2017 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου αυτής κ. Βαφίνη Πέτρου, Δημάρχου Αλοννήσου, η οποία επιδόθηκε προς κάθε μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (-7-) βρέθηκαν να είναι παρόντα -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αργυρίου Άγγελος (Μέλος), Βαφίνης Πέτρος (Πρόεδρος), Θεοδώρου Χαρίκλεια (Μέλος), Κυριαζή Μαγδαληνή (Μέλος), Χρήστου Δημήτριος (Μέλος)

Απόντες

Αναγνώστου Παναγιώτης (Αντιπρόεδρος), Τσουκανά Χριστίνα (Μέλος)

Μέλη που δεν προσήλθαν καίτοι νόμιμα εκλήθησαν

ΘΕΜΑ: 1

Περί 1ης Αναμόρφωσης του πρου/σμού εσόδων - εξόδων του δήμου οικον. Έτους 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέγνωσε στο σώμα την αριθμ. 258/27-01-2017 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου που έχει ως κάτωθι , «Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.

Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ.28376/18-7-2012 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.5 του άρθρου 23 του Ν.3536/2007, η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασής με την οποία αυτός ψηφίστηκε και απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ακολουθείται κατά την ψήφισή του, δηλαδή η Οικονομική Επιτροπή χρειάζεται να γνωμοδοτήσει προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της :

  • την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
  • το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'), η μεταφορά των πιστώσεων, γίνεται μέσα από το αποθεματικό
  • το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012
  • παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013
  • τον Προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Αλοννήσου, ο οποίος ψηφίσθηκε με την αριθ. 233/20.12.2016, (ΑΔΑ:67ΗΚΩΨ6-ΨΙ5) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 4224/228479/25-1-17Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Προτείνει την 1η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2017, όπως αυτή αναγράφεται στους παρακάτω πίνακες που ακολουθούν, ως εξής:

                                                                                                     ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Λογαριασμού

Έγκριση

Διαμόρφ. Πριν

Αναμόρφωση

Τελική Διαμόρφωση

Αιτιολογία

00.0322.01 Τέλος ύδρευσης 146.250,00 146.250,00 16.253,91 162.503,91 Προτείνεται αύξηση ΚΑ
00.1325.02 Χρηματοδότηση ΣΑΕ 055 για πρόσληψη και αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες 50.000,00 50.000,00 60.000,00 110.000,00 Προτείνεται αύξηση ΚΑ
00.1329.02 Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016 στον άξονα προτεραιότητας 4 : "ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ" 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 Προτείνεται δημιουργία νέου ΚΑ και ενίσχυσή του
00.1411.01 Προϊόν δωρεών 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 Προτείνεται δημιουργία νέου ΚΑ και ενίσχυσή του
00.3212.01 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 140.200,00 140.200,00 -39.050,29 101.149,71 Προτείνεται μείωση ΚΑ
00.3219.01 Λοιπά έσοδα 55.000,00 55.000,00 -3.405,54 51.594,46 Προτείνεται μείωση ΚΑ
00.3221.01 Έκτακτα γενικά έσοδα 30.000,00 30.000,00 -6.353,81 23.646,19 Προτείνεται μείωση ΚΑ
00.3221.02 Ληξιπρόθεσμες οφειλές από οφειλέτες πρώην ΔΕΥΑ έως 31/10/2014 26.000,00 26.000,00 110,67 26.110,67 Προτείνεται αύξηση ΚΑ
00.3221.03 Τόκοι ληξιπρόθεσμων οφειλών από αφειλέτες πρώην ΔΕΥΑ έως 31/10/2014 1.800,00 1.800,00 -12,09 1.787,91 Προτείνεται μείωση ΚΑ
00.5111.01 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από Τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 40.000,00 40.000,00 63.238,01 103.238,01 Προτείνεται αύξηση ΚΑ
00.5119.01 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. 95.000,00 95.000,00 67.902,22 162.902,22 Προτείνεται αύξηση ΚΑ
00.5122.01 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός του ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 90.000,00 90.000,00 -50.504,66 39.495,34 Προτείνεται μείωση ΚΑ
00.5123.01 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών. 110.000,00 110.000,00 -30.783,77 79.216,23 Προτείνεται μείωση ΚΑ
00.5129.01 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. 80.000,00 80.000,00 -17.394,65 62.605,35 Προτείνεται μείωση ΚΑ

Σύνολα:

864.250,00 864.250,00 92.000,00

956.250,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ                                                     92.000,00€                            

Έγκριση Προϋπολογισμού

3.106.022,47

Διαμόρφωση Προϋπολογισμού Πριν

3.106.022,47

Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα

92.000,00

Τελική διαμόρφωση

3.198.022,47

Με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού στα έσοδα έχουμε αύξηση των εσόδων κατά 92.000,00€ τα οποία εγγράφονται στους ανωτέρω κωδικούς και αυξάνουν τον προϋπολογισμό.

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Λογαριασμού

Έγκριση

Διαμορφ. Πριν

Αναμόρφωση

Τελική

Διαμόρφωση

Αιτιολογία

 
00.6111.01 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 10.000,00 10.000,00 3.000,00 13.000,00 Προτείνεται αύξηση ΚΑ  
00.6434.01 Δαπάνες διαμονής και διατροφής των εκτάκτων δυνάμεων (στρατιωτών, πυροσβεστών,κλπ) που συνέδραμαν στην αντιμετώπιση της χιονοθύελλας που έπληξε το δήμο μας 6-12/01-2017. 0,00 0,00 11.367,77 11.367,77 Προτείνεται δημιουργία νέου ΚΑ και ενίσχυσή του  
00.8111.07 ΑΠΟΖ. ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΤΑΜΙΑ ΝΠΔΔ, ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 321,56 321,56 -321,56 0,00 Προτείνεται μείωση ΚΑ  
00.8112.01 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΑΦΙΝΗ ΠΕΤΡΟΥ ΣΤΙΣ 7/12/2016 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΟΛΟ 0,00 0,00 320,40 320,40 Προτείνεται δημιουργία νέου ΚΑ και ενίσχυσή του  
00.8115.04 Υπηρεσίες ταχυμεταφοράς μηνός Δεκεμβρίου 2016 0,00 0,00 322,50 322,50 Προτείνεται δημιουργία νέου ΚΑ και ενίσχυσή του  
00.8117.02 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ - ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ & ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016. 0,00 0,00 1,97 1,97 Προτείνεται δημιουργία νέου ΚΑ και ενίσχυσή του  
10.6051.07 Υπερ σύνταξης/Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 Προτείνεται δημιουργία νέου ΚΑ και ενίσχυσή του  
10.6643.01 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 4.000,00 4.000,00 70,00 4.070,00 Προτείνεται αύξηση ΚΑ  
10.8111.01 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΔΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 0,00 0,00 196,74 196,74 Προτείνεται δημιουργία νέου ΚΑ και ενίσχυσή του  
10.8111.02 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΜΙΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, ΟΠΑΚΔΑ Κ ΔΛΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 0,00 0,00 124,82 124,82 Προτείνεται δημιουργία νέου ΚΑ και ενίσχυσή του  
10.8111.03 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια ΠΟΕ 0,00 0,00 818,00 818,00 Προτείνεται δημιουργία νέου ΚΑ και ενίσχυσή του  
10.8115.01 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων ΠΟΕ 0,00 0,00 136,40 136,40 Προτείνεται δημιουργία νέου ΚΑ και ενίσχυσή του  
10.8115.02 Έξοδα και προμήθειες τραπεζικών συναλλαγών με τα ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΣ. 0,00 0,00 41,06 41,06 Προτείνεται δημιουργία νέου ΚΑ και ενίσχυσή του  
15.6117.02 Παροχή υπηρεσίας για την αναθεώρηση της Άδειας Δόμησης του Δημοτικού Σχολείου Αλοννήσου 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Προτείνεται δημιουργία νέου ΚΑ και ενίσχυσή του  
15.8123.01 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ (ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΛΠ) 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 Προτείνεται δημιουργία νέου ΚΑ και ενίσχυσή του  
20.6051.07 Υπερ σύνταξης/Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Προτείνεται δημιουργία νέου ΚΑ και ενίσχυσή του  
20.6641.02 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση λοιπών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων. 2.000,00 2.000,00 12.580,00 14.580,00 Προτείνεται αύξηση ΚΑ  
20.6671.03 Ανταλλακτικά λοιπών αυτ/των (JCB, σάρωθρα, κλπ) 4.000,00 4.000,00 3.833,00 7.833,00 Προτείνεται αύξηση ΚΑ  
25.6117.02 ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΦΥΣΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 0,00 0,00 5.272,17 5.272,17 Προτείνεται δημιουργία νέου ΚΑ και ενίσχυσή του  
25.6117.03 Παροχή υπηρεσιών για την επεξεργασία νερού δήμου Αλοννήσου (Αφαλάτωση) 100.000,00 100.000,00 17.000,00 117.000,00 Προτείνεται αύξηση ΚΑ  
25.6641.01 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 4.000,00 4.000,00 600,00 4.600,00 Προτείνεται αύξηση ΚΑ  
30.6052.04 ΚΥΤ/Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Προτείνεται δημιουργία νέου ΚΑ και ενίσχυσή του  
30.6233.01 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 7.000,00 7.000,00 14.393,60 21.393,60 Προτείνεται αύξηση ΚΑ  
30.6262.01 Εργασίες κοπής και απομάκρυνσης σπασμένων δένδρων (πεύκων κλπ) που είχαν πάρει επικίνδυνη κλίση από την χιονοθύελλα της 6-12/01/2017 που έπληξε το δήμο μας και βρίσκονται εντός Οικισμών. 0,00 0,00 18.505,63 18.505,63 Προτείνεται δημιουργία νέου ΚΑ και ενίσχυσή του  
30.7333.04 ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ (Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ και ΥΠ.ΕΣ/ΕΡΓΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.3756/09 - Κατανομή) 30.000,00 30.000,00 -4.836,89 25.163,11 Προτείνεται μείωση ΚΑ  
30.7333.07 ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 50.000,00 50.000,00 -5.083,05 44.916,95 Προτείνεται μείωση ΚΑ  
30.7412.03 Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 Προτείνεται δημιουργία νέου ΚΑ και ενίσχυσή του  
30.7412.18 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ / ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ (Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΣ/ΕΡΓΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.3756/09: 12.054,00 € / Κατανομή) 12.054,00 12.054,00 -12.054,00 0,00 Προτείνεται μείωση και κατάργηση ΚΑ  
30.7412.19 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΣΠΑΡΤΙΝΕΣ (Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΣ/ΕΡΓΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.3756/09: 11.100,00 € / Κατανομή) 11.100,00 11.100,00 -11.100,00 0,00 Προτείνεται μείωση και κατάργηση ΚΑ  
30.7412.21 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΥΘΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΟΡΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ 14.400,00 14.400,00 -14.400,00 0,00 Προτείνεται μείωση και κατάργηση ΚΑ  
30.7412.28 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ ΣΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ Δ. ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ" 10.267,00 10.267,00 -7.186,84 3.080,16 Προτείνεται μείωση ΚΑ  
30.7412.30 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΟΥ ΒΟΤΣΗ (Συνεχιζ.) 4.000,00 4.000,00 -4.000,00 0,00 Προτείνεται μείωση και κατάργηση ΚΑ  
30.7412.33 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ, ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΣ/ΕΡΓΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.3756/09: 10.184,40 €   / Συνεχιζ.) 5.092,20 5.092,20 -3.038,76 2.053,44 Προτείνεται μείωση ΚΑ  
30.8323.03 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΣΠΑΡΤΙΝΕΣ. 0,00 0,00 11.100,00 11.100,00 Προτείνεται δημιουργία νέου ΚΑ και ενίσχυσή του  
30.8323.04 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ ΣΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ Δ. ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. 0,00 0,00 7.187,04 7.187,04 Προτείνεται δημιουργία νέου ΚΑ και ενίσχυσή του  
35.6641.01 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 3.000,00 3.000,00 650,00 3.650,00 Προτείνεται αύξηση ΚΑ  

Σύνολα:

271.234,76

271.234,76

92.000,00

363.234,76

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ                                                 92.000,00€                                

Έγκριση Προϋπολογισμού

3.106.022,47

Διαμόρφωση Προϋπολογισμού Πριν

3.106.022,47

Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα

92.000,00

Τελική διαμόρφωση

3.198.022,47

                 

Με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού στα έξοδα έχουμε αύξηση των κωδικών εξόδων κατά 92.000,00€ τα οποία εγγράφονται στους ανωτέρω κωδικούς και επομένως δεν επέρχεται ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ.

Επί των ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικα

Η δημοτική σύμβουλος Χ. Θεοδώρου είπε ότι συμφωνεί για την αναμόρφωση του σκέλους των εσόδων αλλά διαφωνεί ως προς την αναμόρφωση του σκέλους των εξόδων.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψιν την αριθμ. 258/27-01-2017 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου

                                                               Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο την 1η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του δήμου οικονομικού έτους 2017, όπως αυτή αναγράφεται στους παρακάτω πίνακες που ακολουθούν, ως εξής:

                                                                                                     ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Λογαριασμού

Έγκριση

Διαμόρφ. Πριν

Αναμόρφωση

Τελική Διαμόρφωση

Αιτιολογία

00.0322.01 Τέλος ύδρευσης 146.250,00 146.250,00 16.253,91 162.503,91 Προτείνεται αύξηση ΚΑ
00.1325.02 Χρηματοδότηση ΣΑΕ 055 για πρόσληψη και αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες 50.000,00 50.000,00 60.000,00 110.000,00 Προτείνεται αύξηση ΚΑ
00.1329.02 Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016 στον άξονα προτεραιότητας 4 : "ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ" 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 Προτείνεται δημιουργία νέου ΚΑ και ενίσχυσή του
00.1411.01 Προϊόν δωρεών 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 Προτείνεται δημιουργία νέου ΚΑ και ενίσχυσή του
00.3212.01 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 140.200,00 140.200,00 -39.050,29 101.149,71 Προτείνεται μείωση ΚΑ
00.3219.01 Λοιπά έσοδα 55.000,00 55.000,00 -3.405,54 51.594,46 Προτείνεται μείωση ΚΑ
00.3221.01 Έκτακτα γενικά έσοδα 30.000,00 30.000,00 -6.353,81 23.646,19 Προτείνεται μείωση ΚΑ
00.3221.02 Ληξιπρόθεσμες οφειλές από οφειλέτες πρώην ΔΕΥΑ έως 31/10/2014 26.000,00 26.000,00 110,67 26.110,67 Προτείνεται αύξηση ΚΑ
00.3221.03 Τόκοι ληξιπρόθεσμων οφειλών από αφειλέτες πρώην ΔΕΥΑ έως 31/10/2014 1.800,00 1.800,00 -12,09 1.787,91 Προτείνεται μείωση ΚΑ
00.5111.01 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από Τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 40.000,00 40.000,00 63.238,01 103.238,01 Προτείνεται αύξηση ΚΑ
00.5119.01 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. 95.000,00 95.000,00 67.902,22 162.902,22 Προτείνεται αύξηση ΚΑ
00.5122.01 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός του ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 90.000,00 90.000,00 -50.504,66 39.495,34 Προτείνεται μείωση ΚΑ
00.5123.01 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών. 110.000,00 110.000,00 -30.783,77 79.216,23 Προτείνεται μείωση ΚΑ
00.5129.01 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. 80.000,00 80.000,00 -17.394,65 62.605,35 Προτείνεται μείωση ΚΑ

Σύνολα:

864.250,00 864.250,00 92.000,00

956.250,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ                                                     92.000,00€                            

Έγκριση Προϋπολογισμού

3.106.022,47

Διαμόρφωση Προϋπολογισμού Πριν

3.106.022,47

Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα

92.000,00

Τελική διαμόρφωση

3.198.022,47

Με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού στα έσοδα έχουμε αύξηση των εσόδων κατά 92.000,00€ τα οποία εγγράφονται στους ανωτέρω κωδικούς και αυξάνουν τον προϋπολογισμό.

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Λογαριασμού

Έγκριση

Διαμορφ. Πριν

Αναμόρφωση

Τελική

Διαμόρφωση

Αιτιολογία

 
00.6111.01 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 10.000,00 10.000,00 3.000,00 13.000,00 Προτείνεται αύξηση ΚΑ  
00.6434.01 Δαπάνες διαμονής και διατροφής των εκτάκτων δυνάμεων (στρατιωτών, πυροσβεστών,κλπ) που συνέδραμαν στην αντιμετώπιση της χιονοθύελλας που έπληξε το δήμο μας 6-12/01-2017. 0,00 0,00 11.367,77 11.367,77 Προτείνεται δημιουργία νέου ΚΑ και ενίσχυσή του  
00.8111.07 ΑΠΟΖ. ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΤΑΜΙΑ ΝΠΔΔ, ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 321,56 321,56 -321,56 0,00 Προτείνεται μείωση ΚΑ  
00.8112.01 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΑΦΙΝΗ ΠΕΤΡΟΥ ΣΤΙΣ 7/12/2016 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΟΛΟ 0,00 0,00 320,40 320,40 Προτείνεται δημιουργία νέου ΚΑ και ενίσχυσή του  
00.8115.04 Υπηρεσίες ταχυμεταφοράς μηνός Δεκεμβρίου 2016 0,00 0,00 322,50 322,50 Προτείνεται δημιουργία νέου ΚΑ και ενίσχυσή του  
00.8117.02 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ - ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ & ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016. 0,00 0,00 1,97 1,97 Προτείνεται δημιουργία νέου ΚΑ και ενίσχυσή του  
10.6051.07 Υπερ σύνταξης/Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 Προτείνεται δημιουργία νέου ΚΑ και ενίσχυσή του  
10.6643.01 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 4.000,00 4.000,00 70,00 4.070,00 Προτείνεται αύξηση ΚΑ  
10.8111.01 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΔΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 0,00 0,00 196,74 196,74 Προτείνεται δημιουργία νέου ΚΑ και ενίσχυσή του  
10.8111.02 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΜΙΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, ΟΠΑΚΔΑ Κ ΔΛΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 0,00 0,00 124,82 124,82 Προτείνεται δημιουργία νέου ΚΑ και ενίσχυσή του  
10.8111.03 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια ΠΟΕ 0,00 0,00 818,00 818,00 Προτείνεται δημιουργία νέου ΚΑ και ενίσχυσή του  
10.8115.01 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων ΠΟΕ 0,00 0,00 136,40 136,40 Προτείνεται δημιουργία νέου ΚΑ και ενίσχυσή του  
10.8115.02 Έξοδα και προμήθειες τραπεζικών συναλλαγών με τα ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΣ. 0,00 0,00 41,06 41,06 Προτείνεται δημιουργία νέου ΚΑ και ενίσχυσή του  
15.6117.02 Παροχή υπηρεσίας για την αναθεώρηση της Άδειας Δόμησης του Δημοτικού Σχολείου Αλοννήσου 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Προτείνεται δημιουργία νέου ΚΑ και ενίσχυσή του  
15.8123.01 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ (ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΛΠ) 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 Προτείνεται δημιουργία νέου ΚΑ και ενίσχυσή του  
20.6051.07 Υπερ σύνταξης/Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Προτείνεται δημιουργία νέου ΚΑ και ενίσχυσή του  
20.6641.02 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση λοιπών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων. 2.000,00 2.000,00 12.580,00 14.580,00 Προτείνεται αύξηση ΚΑ  
20.6671.03 Ανταλλακτικά λοιπών αυτ/των (JCB, σάρωθρα, κλπ) 4.000,00 4.000,00 3.833,00 7.833,00 Προτείνεται αύξηση ΚΑ  
25.6117.02 ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΦΥΣΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 0,00 0,00 5.272,17 5.272,17 Προτείνεται δημιουργία νέου ΚΑ και ενίσχυσή του  
25.6117.03 Παροχή υπηρεσιών για την επεξεργασία νερού δήμου Αλοννήσου (Αφαλάτωση) 100.000,00 100.000,00 17.000,00 117.000,00 Προτείνεται αύξηση ΚΑ  
25.6641.01 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 4.000,00 4.000,00 600,00 4.600,00 Προτείνεται αύξηση ΚΑ  
30.6052.04 ΚΥΤ/Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Προτείνεται δημιουργία νέου ΚΑ και ενίσχυσή του  
30.6233.01 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 7.000,00 7.000,00 14.393,60 21.393,60 Προτείνεται αύξηση ΚΑ  
30.6262.01 Εργασίες κοπής και απομάκρυνσης σπασμένων δένδρων (πεύκων κλπ) που είχαν πάρει επικίνδυνη κλίση από την χιονοθύελλα της 6-12/01/2017 που έπληξε το δήμο μας και βρίσκονται εντός Οικισμών. 0,00 0,00 18.505,63 18.505,63 Προτείνεται δημιουργία νέου ΚΑ και ενίσχυσή του  
30.7333.04 ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ (Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ και ΥΠ.ΕΣ/ΕΡΓΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.3756/09 - Κατανομή) 30.000,00 30.000,00 -4.836,89 25.163,11 Προτείνεται μείωση ΚΑ  
30.7333.07 ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 50.000,00 50.000,00 -5.083,05 44.916,95 Προτείνεται μείωση ΚΑ  
30.7412.03 Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 Προτείνεται δημιουργία νέου ΚΑ και ενίσχυσή του  
30.7412.18 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ / ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ (Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΣ/ΕΡΓΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.3756/09: 12.054,00 € / Κατανομή) 12.054,00 12.054,00 -12.054,00 0,00 Προτείνεται μείωση και κατάργηση ΚΑ  
30.7412.19 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΣΠΑΡΤΙΝΕΣ (Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΣ/ΕΡΓΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.3756/09: 11.100,00 € / Κατανομή) 11.100,00 11.100,00 -11.100,00 0,00 Προτείνεται μείωση και κατάργηση ΚΑ  
30.7412.21 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΥΘΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΟΡΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ 14.400,00 14.400,00 -14.400,00 0,00 Προτείνεται μείωση και κατάργηση ΚΑ  
30.7412.28 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ ΣΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ Δ. ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ" 10.267,00 10.267,00 -7.186,84 3.080,16 Προτείνεται μείωση ΚΑ  
30.7412.30 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΟΥ ΒΟΤΣΗ (Συνεχιζ.) 4.000,00 4.000,00 -4.000,00 0,00 Προτείνεται μείωση και κατάργηση ΚΑ  
30.7412.33 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ, ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΣ/ΕΡΓΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.3756/09: 10.184,40 €   / Συνεχιζ.) 5.092,20 5.092,20 -3.038,76 2.053,44 Προτείνεται μείωση ΚΑ  
30.8323.03 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΣΠΑΡΤΙΝΕΣ. 0,00 0,00 11.100,00 11.100,00 Προτείνεται δημιουργία νέου ΚΑ και ενίσχυσή του  
30.8323.04 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ ΣΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ Δ. ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. 0,00 0,00 7.187,04 7.187,04 Προτείνεται δημιουργία νέου ΚΑ και ενίσχυσή του  
35.6641.01 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 3.000,00 3.000,00 650,00 3.650,00 Προτείνεται αύξηση ΚΑ  

Σύνολα:

271.234,76

271.234,76

92.000,00

363.234,76

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ                                                 92.000,00€                                

Έγκριση Προϋπολογισμού

3.106.022,47

Διαμόρφωση Προϋπολογισμού Πριν

3.106.022,47

Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα

92.000,00

Τελική διαμόρφωση

3.198.022,47

                 

Με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού στα έξοδα έχουμε αύξηση των κωδικών εξόδων κατά 92.000,00€ τα οποία εγγράφονται στους ανωτέρω κωδικούς και επομένως δεν επέρχεται ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ.

Με την απόφαση αυτή δεν συμφώνησε η δημοτική σύμβουλος Χ. Θεοδώρου

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 8 / 2017

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , λύεται η συνεδρίαση. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΙΝΗΣ                                                                           Αργυρίου Άγγελος

                                                                                                           Θεοδώρου Χαρίκλεια

                                                                                                           Κυριαζή Μαγδαληνή

                                                                                                           Χρήστου Δημήτριος

Διαβάστηκε 506 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 01 Φεβρουαρίου 2017 08:32
Βρίσκεστε εδώ: Home ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ 8/2017 ΠΕΡΙ 1ης Αναμόρφωσης του πρου/σμού εσόδων - εξόδων του δήμου οικον. Έτους 2017