ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013 09:51

ΑΠΟΦΑΣΗ 278/2012''Εγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του δημάρχου κ. Π. Βαφίνη''

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθ. Απόφασης: 278/2012
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Ημερ. -//- : 16/12/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, με Αριθμό 23/2012 από 16/12/2012.

Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο, σήμερα την 16ην Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλοννήσου, κατόπιν της αριθ. 7381/05-12-2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε προς κάθε δημοτικό σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο δέκα επτά (-17-) βρέθηκαν να είναι παρόντα δέκα τέσσερα -14- μέλη, ήτοι :
1.Ζαφειρούλα Αναγνώστου, Πρόεδρος
2.Κων/νος-Ορέστης Παπαχρήστου, Αντ/ρχος
3.Νικόλαος Αγάλλου, Αντ/ρχος
4. Μελπομένη Βασιλείου,Γραμματέας
5.Παναγιώτης Παπαβασιλείου, σύμβουλος
6.Βασίλειος Σουτζούκης,σύμβουλος
7.Μπεσίνης Φίλιππος,σύμβουλος
8.Παναγιώτης Αναγνώστου, σύμβουλος
9.Καλογιάννης Μιχαήλ, σύμβουλος
10.Παναγιώτης Βλάικος,σύμβουλος απεχώρησε κατα το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ,επανήλθε στο 30ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ξανα απεχώρησε μετα το 32ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
11.Θεοδώρου Χαρίκλεια Αντ/δρος, απεχώρησε κατα το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
12.Αναγνώστου Μιχαήλ,σύμβουλος απεχώρησε κατα το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
13.Απόστολος Καρακατσάνης, σύμβουλος απεχώρησε κατα το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
14.Δροσάκης Κων/νος, σύμβουλος

Απόντες

1.Δημήτριος Καλογιάννης,
2.Βασίλειος Καλογιάννης,
3.Βάϊος Μαλαματένιος

Σύμβουλοι που δεν προσήλθαν καίτοι νόμιμα εκλήθηκαν.
ΘΕΜΑ 23ο:
Εγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του δημάρχου κ. Π. Βαφίνη
ΑΠΟΦΑΣΗ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο δήμαρχος κ. Πέτρος Βαφίνης
Η Πρόεδρος κύρηξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:
Σας κάνουμε γνωστό ότι ο Δήμαρχος κ. Πέτρος Βαφίνης υπήρξε ανάγκη να πάει στον Βόλο, στις 14 και 15 Νοεμβρίου 2012, προκειμένου να παρευρεθεί στην Κτηματική Υπηρεσία Δημοσίου Βόλου, στην Τεχνική Υπηρεσία Λοιπών Ενοτήτων πλην Δήμου Βόλου, στην Τεχνική Υπηρεσία Περιφέρειας Θεσσαλίας και στην ΔΕΥΑΜΒ Βόλου για υποθέσεις του δήμου. Μετακινήθηκε με ιπτάμενο δελφίνι ,ημέρα αναχώρησης 14-11-2012, ημέρα επιστροφής 15-11-2012 ημέρες εκτός έδρας -2-.
Παρακαλούμε:
1.Να εγκρίνετε τη μετακίνηση του Δημάρχου
2.Να ψηφίσετε πίστωση 135,13 ευρω για τη μετακίνησή του.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1.Το άρθρο 140 του Ν.3463/06
2.Τα άρθρα 1,3,4,6,8 και 9 του Ν.2685/99
3.Το άρθρο 103 παρ. 2γ του Ν.3463/06
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Εγκρίνει την εκτός έδρας μετακίνηση του Αντιδημάρχου,κ. Πέτρου Βαφίνη σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.2685/99.Συγκεκριμένα εγκρίνει τη μετακίνηση του Δημάρχου στον Βόλο, την 14ην και 15ην Νοεμβρίου 2012, προκειμένου να παραβρεθή στην Κτηματική Υπηρεσία Δημοσίου Βόλου, στην Τεχνική Υπηρεσία Λοιπών Ενοτήτων πλήν δήμου Βόλου, στην ΔΕΥΑΜΒ Βόλου για υποθέσεις του δήμου. Το μέσο μετακίνησης ήταν ιπτάμενο δελφίνι. Ο αριθμός των ημερών εκτός έδρας δύο (2), ημερομηνία αναχώρησης 14-11-2012, ημερομηνία
επιστροφής 15-11-2012
2.Ψηφίζει πίστωση ποσού 135,13 ευρω σε βάρος του Κ.Α 00/6421.01 των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για τη μετακίνησή του δημάρχου
3.Το χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 278/2012
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.
Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Αναγνώστου Ζαφειρούλα Αγάλλου Νικόλαος
Βασιλείου Μελπομένη
Παπαχρήστου Κων/νος-Ορέστης
Αναγνώστου Παναγιώτης
Καλογιάννης Μιχαήλ
Σουτζούκης Βασίλειος
Μπεσίνης Φίλιππος
Παπαβασιλείου Παναγιώτης
Δροσάκης Κων/νος
ΑΔΑ: Β4ΜΕΩΨ6-Ν89

Διαβάστηκε 2098 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013 10:36
Βρίσκεστε εδώ: Home ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 278/2012''Εγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του δημάρχου κ. Π. Βαφίνη''