Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 03 Φεβρουαρίου 2014 13:54

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Αλόννησος 03/02/2014

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                       Αριθ. Πρωτ/λου: 502

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ                      

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ                          

ΤΗΛ. 2424065555                        

FAX. 2424065207                        

E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

   Προς τους κ.κ.: Α)κ. Βαφίνη Πέτρο, Δήμαρχο

                   Β) Δημοτικούς Συμβούλους

1) Καρακατσάνης Απόστολος, Αντιπρόεδρο

2) Αναγνώστου Παναγιώτης, Μέλος      

3) Αγάλλου Νικόλαος, Αντιδήμαρχος    

4) Παπαχρήστου Κων/νος-Ορέστης, Αντιδή

5) Καλογιάννης Δημήτριος, Μέλος      

6) Βασιλείου Μελπομένη, Μέλος        

7) Βλάικος Παναγιώτης, Μέλος        

8) Μπεσίνης Φίλιππος, Μέλος          

9) Καλογιάννης Μιχαήλ, Μέλος        

10) Παπαβασιλείου Παναγιώτης, Μέλος  

11) Σουτζούκης Βασίλειος, Μέλος      

12) Μαλαματένιας Βάϊος, Γραμματέας    

13) Αναγνώστου Μιχαήλ, Μέλος          

14) Καλογιάννης Βασίλειος, Μέλος      

15) Θεοδώρου Χαρίκλεια, Μέλος          

16) Δροσάκης Κωνσταντίνος, Μέλος      

          

ΘΕΜΑ:Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

   Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 3/2014 Δημόσια Έκτακτη Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, την 4η Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω Θέματα:

   1. Περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2014 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (αρθ. 12 παρ.14 του Ν. 4071/2012.

Το θέμα κρίνεται ως κατεπείγον διότι πρέπει να υποβληθεί μέχρι 6-2-2014

   2. Περί προγραμματισμού πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ.14 του Ν. 4071/2012).

Το θέμα κρίνεται ως κατεπείγον διότι το αίτημα πρέπει να υποβληθή μέχρι 6-2-2014

                                               Η Πρόεδρος Του Δ.Σ.        

                                              Αναγνώστου Ζαφειρούλα      

Διαβάστηκε 1232 φορές