ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Τρίτη, 09 Μαϊος 2017 12:02

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Προμήθεια & μεταφορά υδραυλικών ειδών για την επισκευή εκτάκτων ζημιών των δικτύων ύδρευσης και την αντιμετώπιση μεγάλων διαρροών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ημερομηνία 31-03-2017
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
Αρ. Πρωτ. 1140


ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η μελέτη αυτή συντάσσεται από το Δήμο Αλοννήσου, και αναφέρεται στην «προμήθεια & μεταφορά υδραυλικών ειδών για την επισκευή εκτάκτων ζημιών των δικτύων ύδρευσης και την αντιμετώπιση μεγάλων διαρροών» που χρησιμοποιούνται από την Αναθέτουσα Αρχή Ύδρευσης για την επισκευή και συντήρηση του δικτύου ύδρευσης.
Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να ανταποκρίνονται, κατά ελάχιστο, στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης μελέτης.
Θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114/2006), όπως ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν.3852/2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης, του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ A΄ 87/2010), του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ A΄ 112/2010), του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ A΄ 143/2014), του Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» (ΦΕΚ Α΄ 147/2016), Της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 “«Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998” (ΦΕΚ Β' 892/11.07.2001).
καθώς και με όλες τις διατάξεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
Τα υπό προμήθεια είδη κωδικοποιούνται κατά CPV ως εξής:

Περιγραφή Κωδικός CPV Ποσό χωρίς ΦΠΑ
ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΚΩΔ. 44164310-3) 26.502,50 €


Τα ανωτέρω είδη θα πρέπει να ανταποκρίνονται, κατά ελάχιστο, στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης μελέτης.

pdfΤΕΧΝΙΚΗ_ΕΚΘΕΣΗ_προμήθεια_μεταφορά_υδραυλ_ειδών_εκτάκτων_ζημιών2017.pdf

Διαβάστηκε 641 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 10 Μαϊος 2017 12:35
Βρίσκεστε εδώ: Home ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Προμήθεια & μεταφορά υδραυλικών ειδών για την επισκευή εκτάκτων ζημιών των δικτύων ύδρευσης και την αντιμετώπιση μεγάλων διαρροών